பொது இலக்கம்

 +94 91 2292238

பெயர் பதவி தொலைபேசி இல
Mrs. I.H. Rathnaweera Divisional Secretary

+94 91 494 4840 

+94 71 840 9604

Mr. M.H. Navoda Mihiraj

Assistant Divisional Secretary

+94 91449 4841

+94 71285 6018

Mrs. S.M. Priyadharshani Accountant

+94 91 449 4842

 +94 71 553 9574

Mrs. H.I.G.S. Pushpakumari Assistant Director (Planning)

+94 91 449 4843

+94 71 442 3643

 Mr. K.G.C. Damayanthi

 

Administrative Officer

 

 +94 91 229 2238
Mr. B.A.S. Abesekara

Administrative Officer(Grama Niladhari)

 

+94 91 2292238
Mrs. D.G. Dulani Pavithara

Addisional District Registar

 

+94 91 2292238

News & Events

04
டிச2019
Identify labor demand for the private sector by 2022

Identify labor demand for the private sector by 2022

Identify the Labour demand required for the...

04
டிச2019
Corona COVID - 19 Virous

Corona COVID - 19 Virous

More informations - http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=en / http://www.health.gov.lk/moh_final/english/   Prevention of Corona...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top