பொது இலக்கம்

 +94 91 2292238

பெயர் பதவி தொலைபேசி இல
Mrs. I.H. Rathnaweera Divisional Secretary

+94 91 494 4840 

+94 71 840 9604

Mr. M.H. Navoda Mihiraj

Assistant Divisional Secretary

+94 91449 4841

+94 71285 6018

Mrs. S.M. Priyadharshani Accountant

+94 91 449 4842

 +94 71 553 9574

Mrs. H.I.G.S. Pushpakumari Assistant Director (Planning)

+94 91 449 4843

+94 71 442 3643

 Mr. K.K.P. Dayaseeli

 

Administrative Officer

 

 +94 91 229 2238
Mr. B.A.S. Abesekara

Administrative Officer(Grama Niladhari)

 

+94 91 2292238
Mrs. D.G. Dulani Pavithara

Addisional District Registar

 

+94 91 2292238

News & Events

15
ஆக2018
 Blood donation program

Blood donation program

Blood donation program - Held on 2019.05.08

15
ஆக2018
Housing scheme – Pahaloshaulhena

Housing scheme – Pahaloshaulhena

The Preliminary stages of reconstructing the house...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top