දුරකථන අංකය

+94 912292238

නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය
නීතීඥ ජානක ගුරුසිංහ මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම්

+94 914944840

 +94 718040012

 +94 912292398
එස්.අයි. හෙන්දහේවා මයා සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්

+94 914944841

+94 762287755

 +94 912292398
එස්. එම්. ප්‍රියදර්ශනී මිය ගණකාධිකාරි

+94 914944842

+94 715339574

 +94 912292398
එච්.අයි.ජී.එස්. පුෂ්පකුමාරි මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

+94 914944843

+94 714423643

 +94 912292398
කේ.ජී.සී. දමයන්ති මිය පරිපාලන නිලධාරි

+94 912292398

 +94 912292398
ප්‍රෙමිලා වීරසිංහ මිය පරිපාලන නිලධාරි (ග්‍රාම නිලධාරි)

+94 912292238

 +94 912292398
ඩී.ජී. දුලානි පවිත්‍රා මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

+94 912292398

 +94 912292398

 

News & Events

04
දෙසැ2019
2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

දේශයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉහළ ඵලදායිතාවයක් ළඟා කර...

04
දෙසැ2019

කොරෝනා කෝවිඩ් - 19 වෛරසය

වැඩි දුර විස්තර සඳහා - http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si /   http://www.health.gov.lk/moh_final/sinhala/ කොරෝනා...

Scroll To Top