දුරකථන අංකය

+94 912292238

නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය
ආර්.එම්.අයි. ශ්‍රියානි එන්. විතාන මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්

+94 914944840

+94 718993800

 +94 912292398
එම්.එච්. නවෝද මිහිරාජ් මයා සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්

+94 914944841

+94 712856018

 +94 912292398
එස්. එම්. ප්‍රියදර්ශනී මිය ගණකාධිකාරි

+94 914944842

+94 715339574

 +94 912292398
එච්.අයි.ජී.එස්. පුෂ්පකුමාරි මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

+94 914944843

+94 714423643

 +94 912292398
කේ.කේ.පී. දයාසීලි මිය පරිපාලන නිලධාරි

+94 912292398

 +94 912292398
ප්‍රෙමිලා වීරසිංහ මිය පරිපාලන නිලධාරි (ග්‍රාම නිලධාරි)

+94 912292238

 +94 912292398
ඩී.ජී. දුලානි පවිත්‍රා මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

+94 912292398

 +94 912292398

 

News & Events

15
අගෝ2018
ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08

ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08

ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08 දින

15
අගෝ2018
පහලොස්හවුල්හේන ආපදා නිවස ව්‍යාපෘතිය

පහලොස්හවුල්හේන ආපදා නිවස ව්‍යාපෘතිය

“නිවසට - නිවසක්“ ආපදා ප්‍රත්‍යාස්ථානික නිවාස ඉදිකිරීමේ...

Scroll To Top