• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය                                                         +94 91 2696211-13
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය                                +94 91 2696211-13
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - ගාල්ල                                                 +94 91 2222233
  • දකුණු පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව - ගාල්ල                          +94 91 2223484
  • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව                                                  +94 91 2234097
  • ගාල්ල මහ නගර සභාව                                                                 +94 91 2234276
  • දකුණු පළාත් සභාව                                                                      +94 91 2223237
  • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව                                                       +94 11 2209870
  • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව                                +94 11 5226126
  • ප්‍රාදේශීය සභාව, බද්දේගම                                                            +94 91 2292275

News & Events

15
අගෝ2018
ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08

ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08

ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08 දින

15
අගෝ2018
පහලොස්හවුල්හේන ආපදා නිවස ව්‍යාපෘතිය

පහලොස්හවුල්හේන ආපදා නිවස ව්‍යාපෘතිය

“නිවසට - නිවසක්“ ආපදා ප්‍රත්‍යාස්ථානික නිවාස ඉදිකිරීමේ...

Scroll To Top