ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 Sir Sathyananda1

  

 

ඩබ්ලිව්. එස්. සත්‍යානන්ද මයා

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 Ads Shamith sir   එස්.අයි. හෙන්දහේවා මයා

ගණකාධිකාරි

 Acc   කේ.එස්.එම්. ප්‍රියදර්ශනී මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  adp   එච්.අයි.ජී. ශිරාණි පුෂ්පකුමාරි මිය

පරිපාලන නිලධාරි

 Ao    කේ.ජී.සී. දමයන්ති මිය

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

   ao gn   ප්‍රෙමිලා වීරසිංහ මිය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

  
 ADR Maya Ranjani  

එම්.කේ. මායා රංජනී මිය

 

News & Events

04
දෙසැ2019
2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

දේශයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉහළ ඵලදායිතාවයක් ළඟා කර...

04
දෙසැ2019

කොරෝනා කෝවිඩ් - 19 වෛරසය

වැඩි දුර විස්තර සඳහා - http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si /   http://www.health.gov.lk/moh_final/sinhala/ කොරෝනා...

Scroll To Top