ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 ds ms vithana    

ආර්.එම්.අයි. ශ්‍රියානි එන්. විතාන මිය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 FB IMG 1532505044876   එම්.එච්.එන්. මිහිරාජ් මයා

ගණකාධිකාරි

 Acc   කේ.එස්.එම්. ප්‍රියදර්ශනී මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  adp   එච්.අයි.ජී. ශිරාණි පුෂ්පකුමාරි මිය

පරිපාලන නිලධාරි

 ao    කේ.කේ.පී. දයාසීලි මිය.

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

   ao gn   ප්‍රෙමිලා වීරසිංහ මිය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

  
20180522 111239   ඩී.ජී. දුලානි පවිත්‍රා මිය

 

News & Events

15
අගෝ2018
ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08

ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08

ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08 දින

15
අගෝ2018
පහලොස්හවුල්හේන ආපදා නිවස ව්‍යාපෘතිය

පහලොස්හවුල්හේන ආපදා නිවස ව්‍යාපෘතිය

“නිවසට - නිවසක්“ ආපදා ප්‍රත්‍යාස්ථානික නිවාස ඉදිකිරීමේ...

Scroll To Top