සමෘද්ධි නිලධාරී  –බද්දේගම කලාපය‍

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

+94 91 2293055 / +94 91 2293474

එම්.ඩබ්.පී. රූපවතී මිය

සමෘද්ධි කළමණාකරු

 

 

ග්‍රාම නිලධාරි වසම  නිලධාරියාගේ නම

දුරකථන අංකය

 

184 බද්දේගම උතුර

සුනෙරා ලක්ෂාණි කුලතුංග මිය,

0769063474

184,නයාපාමුල

එස්.ඩබ්.ඉනෝකා නිරංජලා මිය,

0711206629

184 බී,බද්දෙගම නගරය

 

යූ ජේ ආර් ලක්මාලි මිය

0719401156

187 බොරළුකඩ

කේ.එම්.ජි.සුදර්ශා මිය,

0912293155

0711330010

198 ගනේගම උතුර

රූපලතා වීරසේකර මෙනවිය,

0773941002

198 ඒ. බද්දේගම දකුණ

ලතා ගොඩකන්ද මිය

0772893403

198 බී ගොතටුව

එම්.ඩබ්.ගීතා කුමුදුනි මිය

0726228062

199 හල්පාතොට

තමරා වීරතුංග මිය,

0772182431

199ඒ,හල්පාතොට මධ්‍ය

එස්.ඩබ්. වසන්තා රෝෂිණි මිය,

0772158282

199 බී වවුලාගල

කේ.නෙළුම් කාන්ති මිය,

0778801375

201 ඩී බටකැටිය

කේ කේ කේ කේ ආර් ප්‍රේමතිලක මයා

0714143837

220 ගනේගම දකුණ

කේ කේ ජී සී කුමුදුනී

0765335441

220 බි ගනේගම බටහිර

ඩි.ආර්.ඩබ්.ගුණවර්ධනමයා,

0779106058

220 සී සන්දරවල

ජිවා නිරෝෂිණි දහනායක මිය,.

0776246536

සමෘද්ධි නිලධාරී  –ඇල්ලකන්ද කලාපය

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

+94 91 2293490

ජේ.එච්.කේ.ඩබ්. ප්‍රේමරත්න මයා
සමෘද්ධි කළමණාකරු

 

ග්‍රාම නිලධාරි වසම නිලධාරියාගේ නම දුරකථන අංකය

184 සී කොටගොඩ

ඒ ජී නානායක්කාර

0768756689

186 බද්දෙගම නැගෙනහිර

කේ.ජි.ඉන්දිකා නිල්මිණි මිය,

0775336905

186 ඒ ඉදුරුපත්විල

මාලනීකිඹියහෙට්ටිමිය,

0722582863

0766836932

186 බී යහලදුව

ඩබ් එස් දිනේෂ් කුමාර මයා

0776528485

186සී ඇල්ලකන්ද වතුරාව

ගීතා නිරෝෂණි අලහකෝන් මිය,

0779355013

186 ඩී වැයිහේන

දේවිකා සුරිආරච්චි මයා,

0778725427

187 බි මහහේන්ගොඩ

ඩී.මයාකඩුව මයා,

0718109120

188 හැම්මැලිය

ඊ.කේ.අරුණි ප්‍රියංකා මිය.

0915618615

0779429860

188 ඒ මහලපිටිය

කේ.ජි.රංජිත් ප්‍රේමසිරි මයා

0779048933

190 ඉහළ ලේල්වල

කේ.ඒ.එච්.පත්ම ප්‍රියන්ත මයා.

0716496987

0773581666

190 ඒ කුඹලමලහේන (වැ.බ)

ඩබ්.එස්.දිනේෂ් කුමාර මයා

0776518485

191 පහළ ලේල්වල

මාසාච්චි කුසුමලතා මිය

0775703146

191 බී පොල්ගහවිල

පී.ටී.කේ.සමරසේකර මයා

0776902702

191 ඩි කිරින්දලාහේන

එන්.ඩබ්.වී.ඉන්ද්‍රාණි මෙනවිය

0719449945

සමෘද්ධි නිලධාරී  –අඳුරත්විල

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 91 2292119

ගයා කුෂාන්ති මිය

සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

නිලධාරිය‍ාගේ නම

දුරකථන අංකය

187 ඒ පිලගොඩ

ඒ ජී නලින් ධම්මික මයා,

0778596401

187 සි තිලක උදාගම

කිර්ති ජයනාත් කලුපහණ මයා,

0712452578

200 මැද කිඹිය

කේ බී එච් දේශප්‍රිය මයා

0770682886

206 වල්පිට උතුර

සන්ධ්‍යා කමනි වික්‍රමසිංහ මිය,

0772722502

206 ඒ වල්පිට දකුණ

යූ ජී කමනි දීපිකා මිය 

0778400927

206 බී බලගොඩ

ශාන්ත අන්නාසිවත්ත මයා,

0777907003

206 සී කිඹිඇල

යමුණා.පී.කලුපහණ මිය,

0775565325

206 ඩී ගෝනපුර

නාලිකා ලසන්ති සතරසිංහ මිය,

0772097875

206 ඊ අඳුරත්විල

වයි.පී.චමිලා ප්‍රියංගනි මිය,

0777614569

208 පහළ කිඹිය

එම්.අයි.ජි.ශිරාණි වසන්තා මිය,

0765225947

0711049859

208 ඒ කාසිදෙනිය

ඩබ්.ජි.කුමුදුනි මිය,

0776704352

208 බී වරකපිටිකන්ද

එච් ඩබ් සුජීවා චන්ද්‍රකුමාරි මිය 

0712580707

සමෘද්ධි නිලධාරී  –වඳුරඹ

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 91 5671948

අනෝජා ලක්ෂ්මි නානායක්කාර මිය

සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

නිලධාරියාගේ නම

දුරකථන අංකය
208සී,කොහොමනාදෙනිය

බි.ජි.චන්දිකා දමයන්ති මිය

 0712437342
220ඒ,ගනේගම නැගෙනහිර.

 එච්.ජි.නිරෝෂා කුමුදුනි මිය

 0776002765

189 මාබොටුවන

(වැ.බ) ටී ජී තිලකා මිය

0713832483

189 ඒ නාත්තෙවල

අප්සරා දිල්හානි ගුරුගමගේ මිය,

0726111076

189 බී. තලාව

එන් බී කේ කේ ගුණවර්ධන මයා

0716090703

190 බී පංවිල

ඒ ටී කේ ජී රන්දිකා මෙනවිය

0711229215

191 ඒ කොකාවල

පිටියගේ ශ්‍රියාණි මිය

0775007953

0769692967

191 සී දෙයියන්දර

ටි.ජි.තිලකා මිය,

0713832483

200 ඒ මැද කිඹිය නැගෙනහිර

අසංක ඉන්දික අඹගහවත්ත

0775558236

200 ඩි. පිටිහරාව (වැ.බ)

 අසංක ඉන්දික අඹගහවත්ත මයා

0775558236

200 සි.තිරුවාන කැටිය (වැ.බ)

එම්.ජි.අරුණි කැලුමිකා නිලන්ති මිය

0775197339

207 ඉහළ කිඹිය

චම්පා චිත්‍රංගනි කෝරළගේ මිය

0775070664

207 ඒ ඉහළ කිඹිය දකුණ

ප්‍රදිපා නිලන්ති මුණුගොඩ මිය,

0775043691

0773245224

221 වඳුරඹ උතුර

පී ටී දිශානි මෙනවිය

0770744696

221 ඒ වඳුරඹ දකුණ

පී ඒ කුෂාන් මයා

0778746994

221 බී ගුළුගහකන්ද

එම්.එම්.කේ.දිසානායකමයා,

0779870381

 

සමෘද්ධි නිලධාරී  –ගිණිමැල්ලගහ

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 91 2292648

නිශාන්ත ගිනිගලගේ මයා

සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරි වසම නිලධාරියාගේ නම

දුරකථන අංකය

201 කෙරදේවල

වයි එල් එන්  පවිත්‍රානි

0714268826

201ඒ,ගිණිමැල්ලගහ බටහිර

සුදර්මා ලාලනි ජලත්ගේ මිය

0714428331

201 බී මඩොල්දුව (වැ.බ)

ඩී ඩබ් ආර් දොඩම්ගස්වත්ත

0702109905

201 සී වේවැල්දෙනිය

ඩී ඩබ් ආර් දොඩම්ගස්වත්ත

0702109905

202 මාජුවාන

සමන්තිකුමාරි වික්‍රමසිංහ මෙනවිය

0778905782

202 ඒ ලේල්කඩ

කේ.ජේ.ප්‍රියන්ති මිය

0778524593

203,ගිණිමැල්ලගහ නැගෙනහිර

එම්.ජි.සුරංගිකා චාමිනි මිය

0775311342

203ඒ,ගිණිමැල්ලගහ දකුණ (වැ.බ)

 එම්.ජි.සුරංගිකා චාමිනි මිය

 0775311342

203 සී පිටුවල්ගොඩ

යූ බී එල් කේ නිහාල් මයා

0778545608

203 බී දොඩංගොඩ

රේණුකා කලුපහන

0719586773

204  තෙලිකඩ

කේ.එම්.ජි.ඉරේෂ් ඩයස් මයා,

0775801227

204 තෙලිකඩ නගරය

ලලිතා මහලියන මිය,

0719931652

205  හොරගම්පිට

ඒ වී විමලාකාන්ත මිය

0777455559

205ඒහොරගම්පිට මධ්‍යම

ඒ එස් ජී ගමගේ මයා

0712452580

News & Events

04
දෙසැ2019
2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

දේශයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉහළ ඵලදායිතාවයක් ළඟා කර...

04
දෙසැ2019

කොරෝනා කෝවිඩ් - 19 වෛරසය

වැඩි දුර විස්තර සඳහා - http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si /   http://www.health.gov.lk/moh_final/sinhala/ කොරෝනා...

Scroll To Top