රෙජිස්ට්‍රාර්ගේ නම

රෙජිස්ට්‍රාර් කොට්ඨාසය

දු. අංකය

එච්.පී.ජී. අනෝමා චම්පිකා  වඳුරඹ +94 77 441 3377
එස්.එම්.පී. චන්ද්‍රා නානායක්කාර බද්දේගම +94 91 229 2268
එන්.ඩබ්. ගුණවර්ධන තෙලිකඩ +94 91 391 1917
කේ.එල්.ඒ. ජයතිලක ලේල්වල +94 77 177 6067
කේ.එම්.ජී. බන්ධුල මල්ලිකා කෙරදේවල +94 91 227 6651

News & Events

15
අගෝ2018
ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08

ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08

ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08 දින

15
අගෝ2018
පහලොස්හවුල්හේන ආපදා නිවස ව්‍යාපෘතිය

පහලොස්හවුල්හේන ආපදා නිවස ව්‍යාපෘතිය

“නිවසට - නිවසක්“ ආපදා ප්‍රත්‍යාස්ථානික නිවාස ඉදිකිරීමේ...

Scroll To Top