ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

 

අනු අංකය

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

එකතුව

 පවුල් සංඛ්‍යාව

1

184 බද්දේගම උතුර

489

452

941

245

2

184 ඒ නයාපාමුල

392

347

739

247

3

184 බි බද්දෙගම නගරය

630

562

1192

291

4

184 සි කොටගොඩ

473

393

866

214

5

186 බද්දේගම නැගෙනහිර

519

515

1034

264

6

186 ඒ ඉදුරුපත්විල

672

657

1329

328

7

186 බි යහලදුව

634

610

1244

190

8

186 සි ඇල්ලකන්ද වතුරාව

621

605

1226

315

9

186 ඩි වැයිහේන

759

731

1490

428

10

187 බොරලුකඩ

473

405

878

229

11

187 ඒ පිලගොඩ

290

272

562

152

12

187 බි මහහේන්ගොඩ

632

621

1253

342

13

187 සිතිලක උදාගම

269

265

534

157

14

188 හැම්මැලිය

699

683

1382

344

15

188 ඒමහලපිටිය

574

531

1105

295

16

189 මාබොටුවන

1228

1124

2352

535

17

189 ඒනාත්තෙවෙල

798

746

1544

418

18

189 බිතලාව

356

347

703

220

19

190 ඉහලලේල්වල

768

698

1466

362

20

190 ඒකුඹලමලහේන

383

348

731

195

21

190 බිපංවිල

480

455

935

248

22

191 පහලලේල්වල

862

966

1828

422

23

191 ඒකොකාවල

724

689

1413

354

24

191 බිපොල්ගහවිල

384

390

774

244

25

191 සිදෙයියන්දර

582

516

1098

331

26

191 ඩිකිරින්දලාහේන

501

413

914

200

27

198 ගනේගමඋතුර

550

570

1120

315

28

198 ඒබද්දේගම දකුණ

1627

1430

3057

712

29

198 බිගොතටුව

512

507

1019

337

30

199 හල්පාතොට

508

463

971

241

31

199 ඒහල්පාතොට මධ්‍යම

       

32

199 බීවවුලාගල

423

479

902

259

33

200 මැදකීඹිය

892

827

1719

492

34

200 ඒ මැදකීඹිය නැගෙනහිර

910

873

1783

430

35

200 බී පිටිහරාව

676

645

1321

374

36

200 සී තිරුවානකැටිය

434

448

882

258

37

201 කෙරදේවල

392

367

759

215

38

201 ඒ ගිනිමැල්ලගහ බටහිර

835

783

1618

452

39

201 බී මඩොල්දුව

301

275

576

170

40

201 සී වේවැල්දෙනිය

288

258

546

162

41

201 ඩී බටකැටිය

340

315

655

177

42

202 මාජුවාන

337

346

683

193

43

202 ඒලේල්කඩ

457

404

861

225

44

203 ගිනිමැල්ලගහ නැගෙනහිර

657

643

1300

330

45

203 ඒ ගිනිමැල්ලගහ දකුණ

539

529

1068

309

46

203 බීදොඩංගොඩ

235

197

432

117

47

203 ඩී පිටුවල්ගොඩ

314

278

592

152

48

204 තෙලිකඩ

669

639

1308

329

49

204 ඒ තෙලිකඩ නගරය

276

276

552

152

50

205 හොරගම්පිට

417

410

827

244

51

205 ඒ හොරගම්පිට මධ්‍යම

560

436

996

293

52

206 වල්පිට උතුර

893

869

1762

441

53

206 ඒ වල්පිට දකුණ

639

616

1255

307

54

206 බී බලගොඩ

510

493

1003

275

55

206 සී කීඹිඇල

732

766

1498

426

56

206 ඩී ගෝනපුර

687

652

1339

365

57

206 ඊ අදුරත්විල

1150

1132

2282

536

58

207 ඉහලකීඹිය

1012

908

1920

475

59

207 ඒ ඉහලකීඹිය දකුණ

855

808

1663

482

60

208 පහලකීඹිය

343

303

646

171

61

208 ඒ කාසිදෙනිය

575

533

1108

292

62

208 බී වරකපිටිකන්ද

404

368

772

172

63

208 සී කොහොමනාදෙනිය

815

780

1595

465

64

220 ගනේගම දකුණ

803

694

1497

316

65

220 ඒ ගනේගම නැගෙනහිර

987

859

1846

562

66

220 බී ගනේගම බටහිර

503

460

963

260

67

220 සී සන්දරවල

463

402

865

225

68

221 වදුරඹ

678

654

1332

356

69

221 වදුරඹ දකුණ

615

603

1218

326

70

221 ගුලුගහකන්ද

666

592

1258

335

News & Events

04
දෙසැ2019
2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

දේශයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉහළ ඵලදායිතාවයක් ළඟා කර...

04
දෙසැ2019

කොරෝනා කෝවිඩ් - 19 වෛරසය

වැඩි දුර විස්තර සඳහා - http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si /   http://www.health.gov.lk/moh_final/sinhala/ කොරෝනා...

Scroll To Top