හැඳුනුම

ලිපිනය:
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බද්දේගම
ගාල්ල
දකුණු පළාත
80200
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94912292238
ෆැක්ස්:
+94912292398

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

04
දෙසැ2019
2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

දේශයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉහළ ඵලදායිතාවයක් ළඟා කර...

04
දෙසැ2019

කොරෝනා කෝවිඩ් - 19 වෛරසය

වැඩි දුර විස්තර සඳහා - http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si /   http://www.health.gov.lk/moh_final/sinhala/ කොරෝනා...

Scroll To Top