සම්පූර්ණ පණත කියවීම සදහා මෙතන ක්ලික් කරන්න.

ප්‍රතිපත්තිය කියවිම සදහා මෙතන ක්ලික් කරන්න

යෝජිත වගකීම් සැලැස්ම -ආපදා කමිටු

 

නිලධාරී/ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය වෙබ් ලිපිනය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බද්දෙගම

+94 914944840

+94 718040012

http://www.baddegama.ds.gov.lk
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බද්දෙගම

+94 914944841

+94 712856018

http://www.baddegama.ds.gov.lk
  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බද්දෙගම +94 912292238 http://www.baddegama.ds.gov.lk
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 352 http://www.disastermin.gov.lk
ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 258 http://www.ndrsc.gov.lk
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100
http://www.dmc.gov.lk
දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,  ගාල්ල +94 912 227 315  
ප්‍රාදේශීය ආපාදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බද්දේගම +94 912 292 238  

News & Events

04
දෙසැ2019
2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

දේශයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉහළ ඵලදායිතාවයක් ළඟා කර...

04
දෙසැ2019

කොරෝනා කෝවිඩ් - 19 වෛරසය

වැඩි දුර විස්තර සඳහා - http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si /   http://www.health.gov.lk/moh_final/sinhala/ කොරෝනා...

Scroll To Top