2019 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

184 බද්දේගම උතුර

 

ගංතෙර බෝධිය සිට මීගහලියද්ද දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
ගංතෙර සිට වින්ටපේරිය දක්වා බන්ට් වේල්ල දිගේ මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
මාකුරුගොඩ සිට වින්ටපේරිය දක්වා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම
තේක්කවත්ත ප්‍රධාන කානු පද්ධතිය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
මීගහලියද්ද කානු පද්ධතිය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
උණපදුර හංදිය අසල කානුව ඉතිරි කොටස සකස් කිරීම

184 ඒ නයාපාමුල

මහවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම රංජිත් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මීටර් 200
අට්ටික්ක ගහ දූව මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම මීටර් 150
කොරාදූව පාර අඩි 2 ක පැති බැමමක් සහිතව පාර උස්කර වතුර බැස්සවීම ,දෙපැත්ත කොන්ක්‍රීට් කාණු පද්ධතියක් ඉදිකිරීම
ගුණානන්ද මාවත කාණු පද්ධතියක් ඉදිකර කොන්ක්‍රීට් කිරීම 
ගමගොඩ තේ කම්හල අසල සිට ඇළ දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
ගලබඩ ඇළ නයාපාමුල අධිවේගී මාර්ගය අසල ස්ථානයට කුඩා පාලමක් ඉදි කිරීම 

184 බී බද්දේගම නගරය

 මානගේ වත්ත,පාලුවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 මුත්තෙට්ටු වත්ත,කූරගොඩ මාර්ගයේ මීටර් 100ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විදුහල අසල සිට ජම්බුගහ පිට්ටනිය වින්ටපේරිය දක්වා වූ පාර තාර දැමීම.
ගිං ගගේ ආරක්ෂිත බැම්මට හානියක් නොවේ නම් පමණක් ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විදුහල  ආසන්නය දක්වා වු පාර තාර දැමීම.  (පොතුපිටිය සාප්පුව අසල සිට )
 ක්‍රිස්තුදේවස්ථානයට පිවිසෙන මාර්ගයේ මීටර්200ක් තාර දැමීම.

184 සී කොටගොඩ

රතු කුරුස  ප්‍රාදේශීය සභා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම ( දිග-මීටර් 150 පළල අඩි 10)
බිංගෙදරවත්ත ප්‍රාදේශීය සභා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම ( දිග-මීටර් 150 පළල අඩි 08)
කොටගොඩ කරවිව මාර්ගයේ කොටගොඩ පන්සල දක්වා ඇති කොගොඩ යාය සඳහා කෘෂි මාර්ගය බොක්කු දෙකක් සහිතව කොන්ක්‍රීට් කිරීම  ( දිග-මීටර් 220 පළල අඩි 08) 
තරුණ සේවා මාවත මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම ( දිග-මීටර් 200 පළල අඩි 08) 
වලපොතුගොඩ අමුණ පැති බැම්ම ඉදි කිරීම හා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම 
වලපොතුගොඩ වත්ත සිට උඩුමුල්ල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම ( දිග-මීටර් 200 පළල අඩි 08) 

186 බද්දේගම නැගෙනහිර

  ඇල්ලකන්කෙඩේ කන්ද මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(මීටර් 700)
සමාධි ආශ්‍රමයට යන පාරේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම .(මීටර් 700)
ලවල්හේන පාර ඉතිරි කොටස පොලොන්නරුව හේන දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම. .(මීටර් 800)
කුකුළුවැල්දූව පාර කි.මී.1 පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ලවල්හේන හීන්පන්දෙණිය පාර ගල්වැටක් දමා පස් පිරවීම.(මීටර් 500)
මහහේන අතුරු මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස මීටර් 500 පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා බෝක්කු 2ක් යෙදීම.
ලවල්හේන පාර ඉතිරි කොටස කට්ටගල් ඇල්ලීම.(මීටර් 300)
  කුරුඳුවත්ත පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(මීටර් 500)

186 ඒ ඉඳුරුපත්විල

බන්ට් වේල්ල, පන්සල අසල සිට දූව වත්ත දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 500)
කොස්ගහ කන්ද ජුසේ අප්පු නිවස අසල සිට ජජෙී.ආරියදැසගේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 200)
බුබුල පාර කොනක්‍රීට් කිරීම ( මීටර 400)
වතුරාව වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම (හීල් ගාඩ්න් තේ කම්හල අසල සිට ඉඳුරුපත්විල වසමේ මායිම දක්වා මීටර් 600ක්)
මැදිරියාව පාර මීටර් 100 ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම
යොලොන්දූව පාර මීටර් 100ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම
යොලොන්දූව මැදිරියාව පාර පන්සල පහළ තාර දැමීම
සමෘද්ධි මාවත ගැල වී ඇති තාර පාර අළුත් වැඩියා කිරීමකානු පද්ධතිය හා අවශ්‍ය තැනි වලට කුඩා බෝක්කු යෙදීම
මොදෙරිහේන වත්ත පාර මීටර් 100ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා බෝක්කුව සෑදීම.
වඳුරඹ,බද්දේගම ප්‍රධාන මාර්ගය කාපට් කිරීම (වසම තුළ)

186 බී යහලදූව

සූරියකන්ද මාර්ගය ඉතිරිකොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කරිවිල වැල් දුව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
විල මැද දුව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කලපුවගොඩ බලාපුදුවවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
සූරියකන්ද ප්‍රදේශයට පිවිසෙන මාර්ගය අසල බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
අධිවේගී උමං මාර්ගය දෙපස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
කලපුවගොඩ අධිවේගී උමං මාර්ගයේ ස්ථාන දෙකකට බෝක්කු දමා සකස් කිරීම.

186 සී ඇල්ලකන්ද වතුරාව

කරව්ව පි.කේ.රුවන් මයාගේ නිවස අසල සිට ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(දුර ප්‍රමාණය 250m )
කරව්ව මාර්ගය පි.කේ.පේමදාස මයාගේ නිවස අසල සිට ඉතිරිකොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(දුර ප්‍රමාණය 75m )
වතුරාවවත්ත එස්.එච්.නිශාන්ති මාලා මියගේ නිවස අසල සිට කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(දුර ප්‍රමාණය 250m )
වතුරාවවත්ත අතුරු මාර්ගයෙහි බී.එච්.කේ.රෝහණ මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(දුර ප්‍රමාණය 200 m)
සින්චලාදුවවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(දුර ප්‍රමාණය 350m)
ඇල්ලකන්ද වත්ත මාර්ගයේ ඇති පාලම අලුතින් ඉදිකිරිම.

186 ඩී වැයිහේන

  වහුගාලකන්ද මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(2km)
ප්‍රජා ශාලාවේ පිවිසුම් මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. (200m) 
වැයිහේන - ගහලකොළදෙණිය රැවුලගහකන්ද මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(1.5km)
ලාවලුගහදූව මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(1km)
ජයසේකර මාවත ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(1.5km)
 වතුරාව වත්ත මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(500m)
සරප්පුවතුරාව මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(1.5km)
බර්සල්දෙණිය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(1km)
බැද්දෙගෙදර වත්ත මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(1km)

187 ඒ පිළගොඩ

පරත්තකඩ මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 පැපොල් කන්ද සිට ඉදුරුපත්විලට යන මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
පැපොල් කන්ද මාර්ගය (සමන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට අරුණ මහතාගේ නිවස දක්වා)
එච්.එම්.ඇක්මන් මහතාගේ නිවස සිට අමරවංශ මයාගේ නිවස දක්වා ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 පරත්තකඩ වේල්ල උස්කර බෝක්කු දමා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්කර සංවර්ධනය කිරීම

187 බී මහහේන්ගොඩ

උස්ගලදුව පරත්තකඩ මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම 500m
 උස්ගලදුව ගහලකොලදෙනිය මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම 200m
ගලේගොඩ පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම 1km
උස්ගලදුව ප්‍රජා ශාලාව දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම 600m
අශෝක ලී මෝල අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 75m
පනාගොඩ වත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම 65m
හීන්පල වත්ත යහලදුව හරහා ඇති මාර්ගයට බෝක්කුවක් දැමීමට [ අඩි 3 විෂ්කම්භය සහිත අඩි 20ක් දිග ]
බොරළුකඩ අධිවේගී පාලම අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 100m
උස්ගලදුව වම්පස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 800m
මහහේන්ගොඩ වත්ත නලීන් ජයසේකර මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 20m
 ගල්ගොඩ දම්පාගොඩ යා කරන පාලම ඉදිකිරිම [අඩි 60ක් දිග අඩි 12ක් පළල ]
 ගල්ගොඩ විලේගොඩවත්ත යා කරන පාලම සෑදීම  [අඩි 50 දිග අඩි 08 ක් පළල ]

187 සී තිලක උදාගම

තිලකඋදාගම කාසිදෙණිය මාර්ගයේ ඉතිරිකොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
පස්මන් හන්දිය නිලසෙවන කාර්යාලය අසලින් ඉහළට ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
  ශ්‍රී/පේමරතන බෞද්ධමධ්‍යස්ථානයට පහළින් දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 ශ්‍රී/පේමරතන බෞද්ධමධ්‍යස්ථානයට යන මාර්ගයේ අතුරු මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කන්දහේනදෙණිය මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කජුගස්හේන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
පඹහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.    

188 හැම්මෑලිය

ගඟ අද්දර මාර්ගය - ඉඳිදූව සිට ප්‍රේමසිරි මහතාගේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
උඩවකන්ද තිලක් මහතාගේ නිවස අසල සිට පීල්ල දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

189 මාබොටුවන 

මාබොටුවන බලාපුව මාර්ගයේ ඉතිර් කොටස 300m කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
මාබොටුවන ඉදිගස්දූව අසලින් ආරම්භ වන කිරිනාරංදෙණිය මාර්ගය 700m සංවර්ධනය කිරීම.
මාබොටුවන හැල්පතවත්ත හරහා නාත්තෙවෙල මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
මාබොටුවන හැල්පතවත්ත හරහා කිරිමැටියාවල මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
මාබොටුවන කොනේකඩේ අසල සිට ලාහුමුල්ල නාත්තෙවෙල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
බෙලිඅත්තහේන කොලනිය මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
මාබොටුවන මොරගහහේන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
මාබොටුවන ගිරිස්උඩුමුල්ල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.(200m)
මාබොටුවන කන්දකඩේ අසල සිට නාවල දක්වා දිවෙන මාර්ගය කොටසක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(500m)
මාබොටුවන II කණුව අසල සිට ගුළුගහකන්දට ඇති අතුරු මාර්ගය (01km) දක්වා සංවර්ධනය කිරීම.

189 ඒ නාත්තෙවල

දෙල්ලියද්ද මාබොටුවන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
හීන් ඕඩය හරහා ඩේවිඩ්සන් වත්ත දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
හබරාදුව- හෙරලිගස් වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කිරිමැටියාවල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කොස්ගහ මුලන දාස කඩය අසල සිට කජුගස් මුලන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
අඹගහ වත්ත දොල ඉහළ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
වැවේගොඩ කන්ද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
දුම්මලවල - මාබොටුවන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කළු පහනෙ මුල්ල කිරිමැටියාවල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කිතුලහේන දෙනිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කොඩිය කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 පන්විල ගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
දුම්මලවල සිට කජුගස් මුලන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
අඹගහ කුඹුර මාරගස් මුලන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
දංගහ ඕවිට මාකුඹුර ගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

189 බී  තලාව

තලාව නෑහිනිගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉලුක් මණ්ඩිය කොටසේ මාර්ගය කොන්ක්‍රීටි කිරීම (300m)
තලාව ලියන් දොළ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (500m)
තලාව ගබ්බලගොඩ මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම (1km)
තලාව කුඩාහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (300m)
තලාව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ආරක්ෂිත වැට ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
තලාව කුඩාහේන හරහා මීරන්කන්ද අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. 
තලාව වෙදකඩේ අසලින් ආරම්භවන මහදූව මාර්ගය (800m) සංවර්ධනය කිරීම.
තලාව රුත්අත්තනහේන වෙදගෙදර දක්වා අතුරු මාර්ගය (500m) දක්වා සංවර්ධනය කිරීම. 
තලාව දූව වත්ත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (300m)

190 ඉහළ ලේල්වල

ගලපාත විහාර මාවත තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම කි.මී.1
 කනත්ත වත්ත හිඳපොත්දෙණිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම කි.මී.1.75
රාහුල මාවත ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම මී.100
රාහුල මාවත හික්ගහපිටිය වත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම මී.100
මහගෙදර වත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම මී.100
කීනගහතොට විදානගෙවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම මී.20
ගොලිගෙ වත්ත ඇතුල් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම මී.125
පත්තිනිගෙවත්ත ඇතුල් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම මී.125
රාහුල මාවත තාර යොදා ඇති කොටස නැවත තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය 
කනත්ත වත්ත එගොඩ අද්දර හරහා හිඳපොත් දෙණිය මාර්ගයේ ගලබොඩ ඇළ හරහා ඇති පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
වඳුරඹ බද්දේගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ ආරච්චිදූව පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

190 ඒ කුඹලමලහේන

නීල් ද අල්විස් මාවත කාපට් ඇතිරීම.
කුඹලමළහේන මංසන්ධියේ ඇති අනාරක්ෂිත පාලම අලුත්වැඩියා කිරීම.
හිඳපොද්දෙනිය සිට කඩපෝරුව දක්වා වැටී ඇති මාර්ගය පස් දමා සංවර්ධනය කිරීම.
ජම්බුගහවිල මාර්ගයේ මීටර් 400 පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
යොවුන් ගම්මාන ප්‍රධාන මාර්ගයේ මීටර් 75 පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
යොවුන් ගම්මානයේ තුන්වන හා පස්වන අතුරු මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ගමගෙවිල මාර්ගයේ මීටර් 100 පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

190 බී පංවිල

කොටුවැල්ල - පාසල් මාවතේ කඩා වැටුණු පාලම ඉදි කිරීම.
උදාරගම පහළ මාර්ගය (රත්නපාල මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති) කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
උදාරගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
දෙයියන්දර වත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
උදාරගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ඇති හරස් මාර්ග දෙක කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
මිල්ලගහ වත්ත මාර්ගයේ දකුණුපස කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
පහළ පන්විලගොඩ වත්ත මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ලේල්වල වත්ත ගලපාත පන්සල මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා මූතුරාමලිංගම් මහතාගේ නිවස අසල බෝක්කුව සකස් කිරීම.
ලේල්වල වත්ත හරස් මාර්ගය (පොන්නම්පෙරුම මයාගේ නිවස අසල) මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ලේල්වල වත්ත විදුලි සංදේශ කුළුණ අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ලේල්වල වත්ත කිතුණු දේවස්ථානය අසල මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
පන්විල හල්වතුරදූව මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

191 පහළ ලේල්වල

ගං ඉම සණස සමිතිය අසල සිට කිරින්දලාහේන වැව දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
කුරුකනත්ත දෙල්ගස්දූව මාර්ගය සංවර්ධනය.
ගල්කඩුල්ල සිට මහදෙණිය දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය.
දූව වත්ත පොල්ගහවිල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
හබක්කල දොළහේන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරිම.
රංජි මහතාගේ නිවස අසලින් අක්කර 05 අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කනත්තවත්ත දොළහේන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කස්සප මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
දොළහේන දළුමඩුව දක්වා මාර්ගය  ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
දොළහේන දළුමඩුව අසලින් කිරින්දලාහේන දක්වා මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
පහල ලේල්වල ගංඉම අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ගල්කඩුල්ල ගරාජය අසලින් අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

191 ඒ කොකාවල

 ඇලස් කඩය ලගින් ආරම්භ වන වැලිදෙණිය කොකාවල වීදහේන දක්වා මාර්ගය (2.5km) කොන්ක්‍රීට් කිරීම.එම මාර්ගයේ පැතිබැම්ම සකස් කර ඉතිරි කොටස වීදහේන දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම.ඊට අමතරව ප්‍රධාන මාර්ගයේ ආරම්භක කොටස කාර දමා පිළිසකර කිරීම.
කොකාවල පන්සල අසල සිට දංගහ දෙණිය මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(500m කොකාවල මැද පාර)
වැලිදෙණිය උඩුමුල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(හේන කන්ද තේ කර්මාන්ත ශාලාව අසල සිට)
  වරකපිටිකන්ද පහළ කීඹිය කොකාවල මාර්ගය සකස් කිරීම.
අක්කර හය මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(800m)
අක්කර නමය මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(700m)
කොකාවල වැලිදෙණිය මාර්ගය නො.01 කොටස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(1Km)

 

191 බී පොල්ගහවිල

බන්ට්වේල්ල උඩදෙණිය නාගස් කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
පොල්ගහවිල කන්දෙගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
පොල්ගහවිල අමුකනත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
පොල්ගහවිල ට්‍රාන්ස්පෝමරය ලඟ සිට ගලගාව ගෙදර වත්ත දක්වා බෝක්කු දෙකක් සකස්  කිරීම

 

191 සී දෙයියන්දර

   කොතේගොඩ මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
පොලීසිය අසලින් වගුරැහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
වෝෂන් චාමින් පෙර පාසල අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
අක්කර 12 වට රවුම් මාරගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
අක්කර 12 වම් මාර්ගයේ පළමු හා දෙවන හරස් මාර්ග කොන්ක්‍රීට් කිරීම
කැකිල්ල කනත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
වැල්කනහේන කැකිල්ලනකත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 අම්බලන් වත්ත මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
ප්‍රගති උයන පාසල් මාවත ඉතිරි කොටස තාර දැමීම
ප්‍රගති උයන ආනන්ද මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
ප්‍රගති උයන විහාර මාවත ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
ප්‍රගති උයන මැද මාවත ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
ඇදගලගාව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
කීඹිකන්ද මුදුනින් දෙයියන්දර මාර්ගයේ ඇති ගල ඉවත් කර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
දෙයියන්දර කීඹිකන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

191 ඩී කිරින්දලාහේන

කිරින්දලාහේන ප්‍රධාන මාර්ගය (1.5km) තාර දමා පිළිසකර කිරීම.
 පහළ ලේල්වල සිට දොඩංගොඩ මාවත කිරින්දලාහේන දක්වා ඇති මාර්ගය (2km) පිළිසකර කිරීම.
 නිදන්දොළ,පිලගොඩ මාර්ගය (1.5km) කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඒ.පී. ගාමිණී මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට බෝක්කුව සමග පාලමේ දෙපස ඇඳි ඉදිකිරීම.(බෝක්කුව දිග අඩි 20, පළල අඩි 12)
මහදෙණිය,වලව්කන්ද මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(200m)
කිරින්දලාහේන පාසල්වත්ත මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
කිරින්දලාහේන කොස්ගහකන්ද මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 පී.ජී.ගුණදාස මහතාගේ නිවස අසලින් යන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.(500m)
කේ.පී.අල්විස් මහතාගේ නිවස අසලින් කිරින්දලාහේන පිලගොඩ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.(500m)
 වී.ජී.තිලකරත්න මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
මහදෙණිය වැව රවුම පාර (500m) කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 එන්.එම්.ඩී.එස්. බන්දුසේන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය (200m) කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(ඉතිරි කොටස)

 

198 ගනේගම උතුර

ගනේගම උතුර ශ්‍රී උපසේන මාවතට මුහුණ ලා ඇති තොට වේල්ල මාර්ගය බෝක්කුව හැර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
බොල්ල තුඩුව මාර්ගය අමරදාස මුනසිංහ මහතාගේ නිවස අසලට කොන්ක්‍රීට් කිරීම
කොස් කොළ කැටිය මාර්ගය කේ .ආරියවංශ මහතාගේ නිවස අසලට කොන්ක්‍රීට් කිරීම
ප්‍රජා ශාලාව ඉදිරිපිට මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොනක්‍රීට් කිරීම
මෙත්තාගම බුදු පිළිමය අසල සිට සමරසිරි මුණසිංහ මහතාගේ නිවස අසල දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම
ශ්‍රී පාද චෛත්‍යාරාමය පහළ ප්‍රධාන මාර්ගය පැති බැම්මක් යොදා පළල් කිරීම 
ගීගනගේ වත්ත  මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
බඹරවාන කන්ද එල් යූ ශාන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට ජී.කේ.මහින්ද පාල මහතගේ නිවස අසලට කොන්ක්‍රීට් කිරීම
තලාපිටිය වත්ත මාර්ගය ඩී.කේ. සුසන්ත මහතාගේ නිවස අසලට කොන්ක්‍රීට් කිරීම
ලේල්වල්ගොඩ ඉතිරි කොටස මීටර් 75 ක් පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීම

 

198 ඒ බද්දේගම දකුණ

 බද්දේගම දකුණ කපුගෙදර වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම -100m
ගොතටුව ශ්‍රීපාද ගොඩැල්ල පාරේ තුමිමල්ගොඩවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.-80m
හිඟුරුදූගොඩ වත්ත ගල්හැන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම-25m
කබරොස්සගොඩ කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම-60m
කබරොස්සගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම-100m
පලාමුල්ල මාර්ගය තාර දැමීම.
පුහුල්දූව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම-100m
එල්ලගොඩ මාර්ගය තාර දැමීම-800m
මූදගෙවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම-50m
දූවවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීර්‍ට කිරීම -75m
සුවන්දුරුගොඩවත්ත පලාමුල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම -100m
පංගන්ඇළමුල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම -100m
 මඩකමිපෙ මාර්ගය බෝක්කු දමා කොන්ක්‍රීට් කිරීම -100m
 දම්පාගොඩ කැටේගහවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම -60m
කැටන්ගොඩ විහාරයේ ප්‍රවේශ මාර්ගය තාර දැමීම -60m
ශ්‍රීපාද ගොඩැල්ල මාර්ගයේ පුංචි පාලම ප්‍රතිසංස්කරණයකිරීම,ගොතටුව හරහා හික්කඩුවට ඇති විකල්ප මාර්ගයකි. දිග අඩි 15 පළල 12 ප්‍රතිලාභී පවුල් 250ක් පමණ
බද්දේගම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ පොහොර ගබඩාවේ ප්‍රවේශ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

 

198 බී ගොතටුව

බතලවත්ත වැල්ලතොට මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ලියනදූව රුහුණු  වෙලේ යාය පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
කනත්ත වත්ත කුරුන්ද අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ගොතටුව මලපලාවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ඔරුවල වැල්ලතොට මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ගොතටුව මලපලාවත්ත දෙවන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
බටුහේන්ගොඩ කන්ද සිට ශ්‍රී උපසේන මාවත දක්වා කානු පද්ධතිය සකස් කිරීම.
ලියනදූව මහවේල්ල පැති බැම්ම සකස් කිරීම.

 

199 හල්පතොට

  කහඳගම මාවතේ රුවන් පතිරණ මහතාගේ නිවස දෙසට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන් ක්‍රීට් කිරීම.
ගොරකගහදූව වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
       උතේගොඩ වත්තට පිවිසෙන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරීම.
       කෝපිවත්තෙ පිහිටි බන්ට් එක මතින් දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
     කහඳගම මාවත මාර්ගය තාර අතුරා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
   ඇඩ්වින් කරුණාරත්න මාවත තාර අතුරා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
     ලීලා නානායක්කාර මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
     දෙහිහේන මාර්ගයේ කොන්ක්‍රිට් නොකළ ප්‍රදේශය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
     හල්පතොට බන්ට් එක මතින් නව බෙරිල්ල දෙසට ඇති මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
  දෙහිහේන මාර්ගය ආරම්භක ස්ථානයේ ඇති බෝක්කුව අළුත්වැඩියා කර කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම.
    දෙහිහේන මාර්ගයේ ඇති බෝක්කුව අනාරක්ෂිත බැවින් එම ස්ථානයට පාලමක් යෙදීම.
     කෝපිවත්ත මාර්ගය ආරම්භයේ ඇති බෝක්කුව අළුත් වැඩියා කිරීම.
     ප්‍රජා ශාලාව අසළ මනම්පේරී මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගයේ ඇති බෝක්කුව වෙනුවට පාලමක් යෙදීම.

 

199 ඒ හල්පතොට මධ්‍යම

වව්ලාගල ශ්‍රී ශෛලකූඨාරාම විහාරස්ථානය අසලින් පෙඩ්රු ඡනපදයට පිවිසෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරිම.
පොදු සුසාන භූමියට පිවිසෙන මාර්ගය තාර යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
නාමල් පෙදෙස පළමු පටුමඟ කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරිම.
නව බෙරිල්ලවත්ත අභ්‍යන්තර මාර්ග කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරිම.
පෙඩ්රුවත්ත ප්‍රධාන (ළමා නිවාසය අසල සිට අම්පේගම දෙසට) මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
මාඡුවාන දෙසට යන මාර්ගයේ (ආරක්ෂිත වේල්ල)ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරිම.
නිව් සිටි අභ්‍යන්තර මාර්ග කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරිම.
ගල් ලිද අසලින් නාමල් පෙදෙස දෙසට පිවිසෙන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරිම. ස
කැකුණගොඩ පිවිසුම් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරිම.
ආරිද්දදුව මාර්ගය තාර යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය.

199 බී වවුලගල

 ඇලපලවත්ත මාර්ගය මීටර් 120ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කල්පගේ මහතාගේ නිවස අසල සිට)
ගල්වැඩපල මාර්ගයේ යෝජිත නිල සෙවන කාර්යාලයට ප්‍රවේශ මාර්ගය මීටර් 50ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
නීල් ද අල්විස් මාර්ගය දෙපස කොන්ක්‍රීට් පැති කානු යෙදීම.
ඇලපල වත්ත ශාන්ත පෙදෙස මීටර් 100ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ඇලපල වත්ත ශාන්ත පෙදෙස මාර්ගයේ සිලින්ඩර ඉවත්කර පෙට්ටි බෝක්කුවක් යෙදීම

200 මැදකීඹිය

හඳුගොඩවත්ත සිට වරකපිටි කන්ද දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
මීගහවත්ත සිට වරකපිටි කන්ද දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම 
පුවක් වත්ත සිට දෙල්ගහවල කන්ද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
පාලුවත්ත වරකපිටි කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
උළුපට්ටලේ ගෙදර පිටුපස සිට දොඩංගොඩ ගම්මානය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
මද්දෙගෙවත්ත සිට වරකපිටි කන්ද දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
මගමුලන මාර්ගයේ තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
මානිගහවත්ත සිට හඳුගොඩකන්න වත්ත දක්වා මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
මානිගෙවත්ත සිට සිට්‍රස් වත්ත දක්වා මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
දිවෙල් වත්ත සිට සිට්‍රස් වත්ත දක්වා මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
කොපිවත්ත හරහා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
පුවක් වත්ත සිට මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
9 කණුව සිට අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
කීඹි කන්ද වරකපිටි කන්ද මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
මහවත්ත සිට වරකපිටි කන්ද දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
දිවෙල් වත්ත සිට ගල්දූව දක්වා මාර්ගයේ ඇළ හරහා පාලමක් ඉදිකිරීම
කොපි වත්ත හරහා මාර්ගයේ ඇළ හරහා පාලමක් ඉදිකිරීම
පුවක් වත්ත සිට දෙල්ගහවල කන්ද දක්වා මාර්ගයට අඩි 3ක් පමණ පළල සිලින්ඩර හතරක බෝක්කුවක් සැකසීම
කෝපි වත්ත හරහා මාර්ගයට සිලින්ඩර තුනක බෝක්කුවක් යෙදීම
දිවෙල් වත්ත සිට ගල්දූව මාර්ගයට සිලින්ඩර හතරක බෝක්කුවක් යෙදීම 
සම්පත ගෙදර අසල සිලින්ඩර හතරක බෝක්කුවක් යෙදීම

200 බී පිටිහරාව 

ගමකන්ද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරිම .
පිටිහරාව අක්කර 50 මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම .
උග්ගල් පොත්ත පිටිහරාව  මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරිම .
 L.o.D  හේන මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට්  කිරිම .
පිටිහරාව  සමුපකාරය අසල සිට දලුග්ගල පන්සල දක්වා  මාර්ගය  සකස් කර කොන්ක්‍රීට් කිරිම .
 දලුග්ගල මිල්ලගස් උඩු මුල්ල  මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට්  කිරිම .
උමං දොළ  L.A.J ස්ටෝර්ස් අසලින් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්  කිරිම .
උමං දොළ ඉලේසිංහ මහතා ගේ නිවාස අසල සිට උග්ගල් පොත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්  කිරිම 
වැල්කනහේන මාර්ගය කල්පනී මිය ගේ නිවාස අසලින් 200m, කොන්ක්‍රීට් කිරිම .
වැල්කනහේන උපන්ද මයාගේ නිවාස අසලින් ඇති  මාර්ගය 200mකොන්ක්‍රීට් කිරිම .

201 කෙරදේවල 

පඹකැටියගොඩවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි මීටර් 300ක ප්‍රමාණය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

201 ඒ ගිනිමැල්ලගහ බටහිර

පැලෑදූව පාලම අලුතෙන්ම පුඑල් කොට ඉදි කිරීම
බෝගහවත්ත මාර්ගයේ තාර යෙදූ කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
සිනමන් පාර්ක් මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
සිල්වා දේපල වෙළදාම් අංශය අසලින් දිවෙන මාර්ගය ඉදි කිරීම
වෘත්තීය පුහුණුවට යන මාර්ගයේ ඉහළම ඉදි කර නොමැති කොටස ඉදි කිරීම
සිරිල් මෙන්ඩිස් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපසින් ඇති මාර්ගය ඉදි කිරීම
තුත්තිරිදූවේ අලුතින් ඉදි කරන ගොඩනැගිල්ල දක්වා මාර්ගය ඉදි කිරීම
ජයතිලකාරාම විහාරස්ථානය අසල ඇති ගඩොල් වැඩපළ අසල ‌ෙබා්ක්කුවක් ඉදි කිරීම

201 බී මඩොල්දූව

ගෝල්ඩන් ටෙරස් මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස මීටර් 350 පමණ කොන්ක්‍රිට් ඇතිරීම 
කැකුන්දූව වත්ත මාර්ගය මීටර් 120 පමණ කොන්ක්‍රිට් ඇතිරීම.
මහගෙදර වත්ත මාර්ගයේ ඉතුරුකොටස පිඹුරට අනුව මීටර් 200 පමණ කොන්ක්‍රිට් ඇතිරීම
ගම්මැද්ද දෙනිය මාර්ගයේ ඉතුරු කොටස මීටර් 75 පමණ කොන්ක්‍රිට් ඇතිරීම.
වාන්දවිල වත්ත නිහාල් මහතාගේ නිවසට යනපාර මීටර් 75පමණ කොන්ක්‍රිට් ඇතිරීම.
හේනගෙදර වත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස මීටර් 75 පමණ කොන්ක්‍රිට් ඇතිරීම.
කන්ද මුදුන ගිනි මැල්ලගහ මාර්ගයේ මීටර් 50 පමණෙ පැතිබැම්මක් ඉදිකර මාර්ගය මීටර් 80 පමණ කොන්ක්‍රිට් ඇතිරීම.
 මඩොල්දූව තිස්ස මහතාගේනිවස දක්වා මීටර් 150 පමණ කොන්ක්‍රිට් ඇතිරීම.
ගම්මැද්ද දෙනිය කුඹුර හරහා ප්‍රධාන මාර්ගය හරහා බෝක්කුවක් යෙදීම

201 සී වේවැල්දෙණිය

මින්ටේරියස් ඩයස් මාවත ඉතිරි කොටස අතුරු මාර්ග සමග කොන්ක්‍රීට් කිරිම(ගල් ගොඩැල්ල වත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස, මින්ටේරියස් ඩයස් මාවත දුව වේල්ල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස,සුනිල් දයාරත්න මහතාගේ නිවස ඉදිරි පස ඉතිරි කොටස)  සියල්ල දල වශයෙන්  මීටර් 250 පමණ 
දොළහේන වත්ත මාර්ගය මීටර් 600 පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරිම
යෝජිත නිළ සෙවන සදහා ප්‍රවේශ මාර්ගය(කල්දේරන් කොරටුව මාර්ගය)  දල වශයෙන් මිටර් 50ක් පමණ තාර දැමීම
.ඉහළ වාන්දවිල ගෝල්ඩන් ටෙරස් මාර්ගය මිටර් 75ක් පමණ 
 මින්ටේරියස් ඩයස් මාවත අතුරු මාර්ගය (යසා ගමගේ මියගේ නිවසට යාබද)ඉතිරි කොටස දල වශයෙන් මිටර් 75 ක් පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරිම
හැම්මෑලිය වත්ත සුනිල් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම
වේවැල්දෙණිය දියකඩිත්ත වත්ත සරණ පාල මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය සැදිම
මාජුවාන විද්‍යාලය  ඉදිරි පස මාර්ගයේ සිලින්ඩරය ගිලා ඇති බැවින් නැවත සකස්කර ඉදිරිපස කොටස තාර දමා දෙපස කාණු ඉදිකර සකස් කිරිම

{slider201 ඩී බටකැටිය  |closed}

හල්පතොට මාජුවාන මාර්ගය 01කි.මි පමණ දුර තාර යෙදීම.
දොළ අසළමාර්ගයේ ඉතුරුකොටස 200 මීටර් පමණ පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.
කොච්චාව සිට අලුත් පාලම දක්වා මීටර් 700 පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.
 ලාල් මහතාගේ ගේ අසල සිට චමින්දනාත් මහතාගේ නිවසට හැරෙනා තැන දකවා මීටර් 650 පමණ දුර තාර යෙදීම.
 චූටි අයියලාගේ කඩේ ගාව සිට ඇතුලට පාර මීටර් 100 පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. 
 මහගංගොඩ පාර ඉතුරුකොටස පාර මීටර් 150 පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.
දොම්මනිගෙවත්ත පාර ඉතුරු කොටස පාර මීටර් 250 පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.
රත්මලකොළ වත්තපාර පාර මීටර් 200 පමණ දුර තාර යෙදීම.
බෙන්තොටගෙවත්තට යන පාර පාර මීටර් 100 පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.
පුවක්වත්ත පාර පාර මීටර් 100 පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. 
නාලක සඳරුවන් මාවත අබලන් කොටස තාර යෙදීම
එළිතුඩුව මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරනය කිරීම.(දුර මිටර් 300 පමණ)
පන්සල වේල්ල පාර ඉතිරි කොටස  කොන්ක්‍රිට් කිරීම. 
ලාල් මහතාගේ ගේඅසල සිට තිලකරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා කොටස තාර යෙදීම.

202 මාජුවාන

හල්පතොට මාජුවාන මාර්ගය 01කි.මි පමණ දුර තාර යෙදීම.
දොළ අසළමාර්ගයේ ඉතුරුකොටස 200 මීටර් පමණ පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.
කොච්චාව සිට අලුත් පාලම දක්වා මීටර් 700 පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.
ලාල් මහතාගේ ගේඅසල සිට චමින්දනාත් මහතාගේ නිවසට හැරෙනා තැන දකවා මීටර් 650 පමණ දුර තාර යෙදීම.
චූටි අයියලාගේ කඩේ ගාව සිට ඇතුලට පාර මීටර් 100 පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. 
මහගංගොඩ පාර ඉතුරුකොටස පාර මීටර් 150 පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.
දොම්මනිගෙවත්ත පාර ඉතුරු කොටස පාර මීටර් 250 පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.
 රත්මලකොළ වත්තපාර පාර මීටර් 200 පමණ දුර තාර යෙදීම.
බෙන්තොටගෙවත්තට යන පාර පාර මීටර් 100 පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම.
පුවක්වත්ත පාර පාර මීටර් 100 පමණ දුර කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවර්ධනය කිරීම. 
නාලක සඳරුවන් මාවත අබලන් කොටස තාර යෙදීම
 ලාල් මහතාගේ ගේඅසල සිට තිලකරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා කොටස තාර යෙදීම.
කල්‍යානිලාගේ ගේඅසල බෝක්කුව.
කුරුදු වත්ත අසල ප්‍රධාන මාර්ගය හරහා අලුතෙන් බෝක්කුව  දැමීම.

202 ඒ ලේල්කඩ

ලේනපෙරිය මාර්ගය කුට්ටි ගල් අල්ලා සකස් කිරීම.
අලවත්තගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
වන්නිගෙවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
බෝගහවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
පාළුවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කුකුළවත්ත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.

203 ඒ ගිනිමැල්ලගහ දකුණ

D .P.ජයසිංහ මාවත තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම (රබන්ගෙවත්ත මාර්ගය) දුර 560 m පමණ. 
පත්තිනිගෙවත්ත පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම දුර 60m  පමණ.
හැදිහාරගොඩ ප්‍රජා ශාලාව අසල කානු පද්ධතිය සකස්කිරීම.

203 බී දොඩංගොඩ

උඩවත්ත සිට වාඩියවත්ත දක්වා බන්ට් වේල්ලේ ඉතිරි කොටස (දිග-මි:200) සකස් කිරීම 

204 තෙලිකඩ

 පින්නගොඩ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස මීටර් 100ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම

204 තෙලිකඩ නගරය

තොටවත්ත මාර්ගයේ මීටර් 50ක් පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීම
දන්නන්ගොඩ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස මීටර් 50ක් පමණ තාර දැමීම
ගනේගොඩ මාර්ගයේ පැති බැම්ම සකස් කිරීම.

205 හොරගම්පිට

මුල්ලන කනත්ත මාර්ගය 180 m කොන්ක්‍රීට් යොදා සකස් කිරීම.(මෙම මාර්ගය කුඹුරු මැදින් ගමන් කරයි. කුඹුරු හිමියන්ගේ අකමැත්තක් නොමැත.)
 දීපගොඩ ප්‍රජාශාලාව අසල සිට දීපගොඩ වත්ත දක්වා දිවෙන මාර්ගය 165 m පමණ තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 දීපගොඩ ප්‍රජාශාලාව අසල සිට කුලීගොඩ වත්ත දක්වා දිවෙන මාර්ගය 80 m පමණ කට්ට ගල් අල්ලා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
හොරගම්පිට ගා/ ධර්මාලෝක විද්‍යාලය අසල සිට කුලීගොඩ වත්ත බන්ට් වේල්ල දක්වා දිවෙන කුරුන්ද අද්දර මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
දීපගොඩ බුදුමැදුර අසල සිට දීපගොඩ ප්‍රජා ශාලාව දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ අතුරු මාර්ගය 25m පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
තුඩුව වත්ත මාර්ගය 150m පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
හොරගම්පිට ශ්‍රී ගංගාරාම විහාරයේ පිවිසුම් මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 කුලීගොඩ වත්ත මාර්ගයේ ජලය බැස යාමට සිලින්ඩර් යෙදීම.

205 ඒ හොරගම්පිට මධ්‍යම

 කුඩාගොඩ මුදියන්සේගෙ වත්තඋඩපාර අඩි 8 ක් පළල මීටර් 100ක් දිගට කොන්ක්‍රීට් කිරීම
  දෑහිතගම ප්‍රඡා ශාලාවට රජයෙන් වෙන්කල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
දෑහිතගම දුල්සර කඩේ අසල පාරෙහි ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
කරදවේල්ල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
කුඩාගොඩ මාර්ගයේ කානු පද්ධතිය සකසා දීම
කැන්ද කැටිය වේල්ල පාරේ පාලම ඇදි සහිතව අඩි 6 ක් පළල හා දිග අඩි 40කට සකසා දීම

206 වල්පිට උතුර

  අමුගොඩ කන්ද සිල්වා මහතාගේ නිවස අසල සිට  ඉහළට අරවින්ද මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සංවරධනය කිරීම.
කන්නන්ගර මාවතේ ගමදුව ආසන්නයෙන් ආරම්භවි බායීගේහේන හරහා ඉහළට දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (ගංවතුර වැනි ආපදාවකදි භාවීතා කළහැකි මාර්ගයකි)
අමුගොඩ කන්ද මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් යොදා නිමවු ස්ථානයේ සිට (ඹලිවර මහතා ගේ නිවස ළග) කිරිවැල් තුඩුව දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම 
 ගැත් තුඩුව මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම 
මුත්තෙට්ටුගොඩ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
කිරිවැල් තුඩුව සිට මැහිමුල්ල දක්වා  මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
බායිගෙහෙන මැදින් දිවෙන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස උක්හේන හරහා රබර් වත්ත දක්වා කොන් ක්‍රිටි කිරිම
මඩාරගොඩ මස්සල මාර්ගය( අවු.06 කට පෙර තාරයොදා ඇත)
දහම්සීල කඩය ළගින් ආරම්භ වන කන්නන්ගර මාවත  (අවු.06 කට පෙර තාරයොදා ඇත)

206 ඒ වල්පිට දකුණ

බලගොඩ පාරේ සිට මීපාවල පාරේ බෝපේ පෝද්දල මායිමට යා වන මාර්ගය සකස් කිරීම. 
 දියවර ගම්මානය තුන්වන පටුමග මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් කැඩී ගිය ස්ථාන නැවත කොන්ක්‍රීට් කොට ප්‍රතිසංස්කරණය කර කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම.
  කුරුඳු වත්ත ගල්ලිඳ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
සිරිලගම ගම්මානයට ඇතුල් වන මාර්ගය සණස අසල සිට  කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
රබර් ගස් දෙක ලඟ සිට මුලන ගොඩබැද්ද මාර්ගය පැතිබැමි දෙක සකස් කොට කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කොන්ක්‍රීට් අතුරා සකස් කරන ලද ස්ථානයේ සිට දවටගහ දූව මාර්ගය සකස් කිරීම.
දිවිතුර ගෙවත්ත මාර්ගය   කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
උඩුගම්පල මහතාගේ නිවස අසල සිට සිරිලගම අතුරු මාර්ගය සකස් කිරීම.
මානවඩු මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට ඇති සිරිලගම අතුරු මාර්ගය සකස් කිරීම.
බලගොඩ හන්දිය අසල සිට අල්විස් ගරාජය දක්වා වේල්ලේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කජු ගහ දූව අසල සිට කැන්දගහ දූව මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොරිපස් යොදා කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
කඩහේන වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

206 බී බලගොඩ

බලගොඩ රූපරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට ගෝනපුර දක්වා  මාර්ගය තාර දමා සැකසීම. 
බලගොඩ පල්ලෙගෙවත්ත වේල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
බලගොඩ දොළ මාර්ගයේ පොඳු ළිඳ අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
බලගොඩ ගල් ඉඳුරුගොඩ කන්ද රවුම් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

206 සී කීඹි ඇළ

 අබේගම කනත්ත  මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
දරේකන්ද මාර්ගයේ යන අයගේ නිවස අසල සිට යූ.ජී.ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහතාගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය තාර දැමීම.
ඔලිම්පස් වත්ත මාර්ගයේ නන්දා මාලනී යන අයගේ නිවස අසල සිට කේ.එච්.එම්.අජිත් මහතාගේ නිවස අසලින් වීරසිංහ මහතාගේ නිවස අල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට්  කිරීම.
අබේගම වෙලේගෙවත්ත මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට  කිරීම.
දයා චන්ද්‍රසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට එන්.ඊ.මනෝරි මහත්මියගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
දරේකන්ද මාර්ගය වීදි ලාම්පු සකස්  කිරීම.
කීඹිඇළ දරේකන්ද අතුරු මාර්ගයේ ගං වතුරින් යට වන ප්‍රදේශ සඳහා ස්ථිර විසඳුමක් ලබා දීම.
දණ්ඩානහේන කාසිදෙණිය ගංසභා මාර්ගය හරහා ජලය බැසයන ස්ථානයට සිලින්ඩර් බෝක්කු යොදා පාර සකස් කර ගැනීම.

206 ඩී ගෝනපුර

කොටහේන වේල්ල ඉතිරි කොටස 125 m පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
රබර් වත්ත ඩියාෂා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට ප්‍රින්සි මහත්මියගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය 85m පමණ කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
බලගොඩ සිට ගෝනපුරට පිවිසෙන ප්‍රධාන මාර්ගය 600m පමණ තාර දැමීම.
ඕපාත වේල්ල 500m පමණ දුර මාර්ගය කොරිපස් දමා සකසා කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
පොල්ගස්දූව පාර 100m පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
පාසල් මාවත පිළිසකර කිරීම.
මහවත්ත පාර අතුරු මාර්ගය එස්.ජී.එල්. ගුණපාල මහතාගේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
වේරගොඩ දූව මාර්ගය 100m පමණ කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

206 ඊ අඳුරත්විල

වවුලගල කන්ද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 100)
වැලි වත්ත ජාගොඩ කඩේ ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 00)
කැකිරිහේන ඩබ්.ජී.ගාමිණී මහතාගේ කඩය අසලින් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 100)
තුඩුවෙගෙදර දූව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 150)
වල්පිට වත්ත කෝවිලට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 100)
බලගොඩ මහ කඩේ ගරාජය අසල සිට අරියජෝති මාවත දක්වා මාර්ගය තාර දැමීම (මීටර් 500)
වල්පිට වත්ත ටී ජී රංජිත් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම 
බතලහේන වත්ත අසල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
ඉහළ ගෙදර වත්ත මාර්ගයකේ.ඩබ්.චින්තා ජීවනී මහත්මියගේ නිවස අසල සිට කුමාර ආනන්ද මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
පෝද්දල හන්දිය දෙල්ගහ වත්ත මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම(මීටර 100)
පෝද්දල පොලීසිය ඉදිරිපිට දෙල්ගහ වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර 1000ටර50)
කුරුඳු වත්ත චන්ද්‍රසිරි කාරියවසම් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර් 30)
වතු නිවාස වලට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මීටර්100)

207 ඒ ඉහළ කීඹිය දකුණ

පල්ලිගොඩ හන්දියේ සිට පුවක් ගස් හේන පාසල දක්වා පාර තාර දමා අළුත් වැඩියා කිරීම
මානන්තැන්න කන්ද පාර තාර දැමීම හෝ කොනක්‍රීට් කිරීම
කොස්ගහහේන සණස අසල සිට ආරම්භ වන දිමුතු මාවතෙහි සුගතාරාම පන්සලට හැරෙන පාර දක්වා අළුත් වැඩියා කිරීම හා සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය දක්වා පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
04.   නාගහ හේන කන්ද පාර අමරසේන මහතාගේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම
පිටදෙණිය හතරමං හන්දියේ සිට කොස්ගහහේන දක්වා දිවෙ මාර්ගය හතරමං හන්දිය සිට  මීටර් 500ක් දුරට නැවත අළුත් වැඩියා කිරීම
නාරංගොඩ ලී බඩු සාප්පුව අසලින් පටයන් ගන්නා ලංක ලියද්ද කන්ද පාර ඉතිරි ප්‍රමාණය කොනක්‍රීට් කිරීම
මහකන්ද පාමුල සිට ගමගෙවත්ත දක්වා දිවෙන හැල්පන් දෙණිය අතුරු මාර්ගය කොනක්‍රීට් කිරීම
පිටදෙනිය හතරමං හන්දියේ සිට ආරම්භ වන පන්නමග පාර ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
කොස්ගහහේන පාරෙන් ආරම්බ වන ජයමිනි මාවත ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
නව ගිවුල්හේන පාර ඉතිරි කොටස තාර දැමීම
 ජය ශක්ති මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම

208 පහළකීඹිය

මදිනවත්ත සිට වරකපිටිකන්ද රජයේ ඉඩම් හරහා පොලීසියෙගෙ වත්ත දක්වා මාර්ගය සකස් කිරීම
 මානිගෙ වත්ත ගල්ගොඩේ ගෙදර වත්ත දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
පොලිසියගෙ වත්ත විනීතා මියගේ නිවස අසල සිට කොකාවල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ශෛලයාරාම විහාරයට පිවිසෙන ස්ථානයේ සිට දැනට නිල සෙවන ඉදිකිරීමට ඇති ස්ථානය දක්වා ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
තලාපිටිය වත්තේ සිට ආරම්භ වන මාර්ගයේ කේ.ඒ.නන්දපාල මයාගේ නිවස අසල සිට සිට්‍රස් වත්ත දක්වා මාර්ගය කැපීම.

208 ඒ කාසිදෙණිය

බෙලිඅත්ත විල කොස්ගහ දූව මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
මහගෙදර වත්ත සිට පල්ලෙදොල දක්වා ඇති මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
මාස්ගොවිපල පළමු පටුමග කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
මාස්ගොවිපල අභයගම දක්වා මාර්ගයේ අධිවේගී මාර්ගයේ පාළම අසල දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 කාසිදෙනිය නව නිවාස ව්‍යාපෘතිය හරහා ගමන් ගන්නා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස 
 කුරුදුවත්ත ගෙරිඔලුව කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
වවුලගල කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

208 බී වරකපිටි කන්ද

 වරකපිටිකන්ද මදිනවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
වයි.පී.විජේවර්ධන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇලෙහි පැතිබැම්ම සැකසීම
 කාසිදෙනිය තිලකඋදාගම පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා පැති කානු සැකසීම
සමගි මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 මිල්ලගහ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීටි කිරීම
ගොඩගෙදර වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
අබලන්ව ඇති වසන ලද පාසැලේ ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
නිලසෙවන වටා ගල් වැටක් ඉදිකිරීම.

208 සී කොහොඹණදෙණිය

කොහොඹනාදෙනිය හැල්කඩවිලවැලිකැටිහේන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 500 ක් පමණ)
වැලිකැටිහේන නාකුඩුම්බිය මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 300 ක් පමණ)
අභිමානිපුර සිට අශෝක චන්ද්‍රසේන මහතාගේ නිවස දක්වා යන ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 300 ක් පමණ)
දොඩම්ගොඩ ගම්මාන ප්‍රවේශ මාර්ගය හා අභ්‍යන්තර මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 500 ක් පමණ)
කලුවලකන්ද මාර්ගයේ  ප්‍රවේශ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 200  ක් පමණ)
වැලිකැටිහේන නුගගහ මාර්ගය සහ එහි අභ්‍යන්තර මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 400 ක් පමණ)
ඊ.ටී.එප්. ගම්මාන III අදියරේ චම්මි කුමාර මහතාගේ නිවස ඉදරියෙන් ඇති මාර්ගය හා එහි අභ්‍යන්තර මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 500 ක් පමණ)
සව්සිරි මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 125 ක් පමණ)
කජ්ජුගහ වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම(මීටර් 200 ක් පමණ)
උඩුමුල්ල  වත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 75 ක් පමණ)
කුඩාවේල්ල මූණමල්ගහ වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම(මීටර් 200 ක් පමණ)
පොල්හේනවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම(මීටර් 125 ක් පමණ)
ඉහලගෙදර වත්තට යන මාර්ගයේ බෝක්කුව පිළිසකර කිරීම හා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 200 ක් පමණ)
හෙළසරණ ගම්මානයේ පහල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 100 ක් පමණ)
අඟලිය වත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම (මීටර් 50 ක් පමණ)

220 ගනේගම දකුණ

අක්කර 20 ගම්මානයේ ඉඳිගස් කැටියේ සිට ඇති කාපට් මාර්ගයෙන් ඇතුළු වන ස්ථානයේ සිට එම මාර්ගයේ වම් අත පැත්තට වන හරස් මාර්ගය (ආරියදාස මහතාගේ නිවස අසල)කොන්ක්‍රීට් කිරීම
අක්කර 20 කන්ද මුදුන මාර්ගයේ ජල ටැංකිය ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
අඬන ගල කන්ද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
ගල් කන්ද මාර්ගයේ සිට ගිං ගඟ දෙසට ගොස් වැල් පාලම දක්වා සම්බන්ධ වන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම
කමල් මාවතේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම

220 ඒ ගනේගම නැගෙනහිර

අක්කර 15 පන් වේල්ල මීටර් 100 ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම
කිතුල්ගහගොඩ කන්ද යූ.එල්.කරුණාදාස මහතාගේ නිවස අසලින් දිවෙන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
ඩබ්.වී.ලලිත් මහතාගේ නිවස අසලින් දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
කිතුල්ගහගොඩ කන්ද කේ.බි.ඩී.වික්‍රමනායක මහතාගේ නිවස අසල සිට 100 මීටර් කොන්ක්‍රීට් කිරීම
ගාල්ල බද්දේගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉදිගස්කැටිය අයන් වර්ක්ස් අසලින් ආරම්භ වන ඉදිගස්කැටිය නිදන්වල කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
නිදන්වල කන්ද සිරියාවතී ජයසිංහ මහත්මියගේ නිවස අසල සිට මීටර් 100ක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

220 බී ගනේගම බටහිර

හුන්නන්දෙණිය බන්ට් වේල්ල කොන්ක්‍රීට් කිරීම
තිඹිරිගහගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම
ගාල්ලගෙවත්ත සිට හල්හත්තගොඩ මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම
සේවා පියසට යන මාර්ගය මීටර් 25 ක් පමණ මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම
සර්ව සෘෂි පූජා භූමියට යන මීටර් 40 ක් පමණ මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම
වගාහේන මාර්ගය ඉතිරි කොටස (කුමාරි මහත්මියගේ නිවස අසල සිට) සංවර්ධනය කිරීම 

220 බී සන්දරවල

 පින්නදුව වත්තේ සිට දුව දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම 
රත්නගිරි මාවතේ සිට පින්නදුව වත්ත දක්වා දිවෙන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම 
පුහුල්දුව වත්තේ සිට පොල්දුව දක්වා දිවෙන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
රත්නගිරි මාවත නාරන්ගොඩ වත්ත මාර්ගය බෝක්කුවක් සහිතව කණු යොදා කොන්ක්‍රීට් ඇතිරීම.
සුරියදුව පුහුල්දුව දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ග්‍රීන් ෆීල්ඩ් අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. 

221 වඳුරඹ

පිස්කල් කන්ද ප්‍රවේශ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කි.මි. 2).
දොළඅරඹ අද්දර මාර්ගය කාණු පද්ධතිය සහිතව කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කි.මි. 2 )
ගොඩකුඹුර දොළඅරඹ මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කි.මි.2)  (සිද්ධත්ත වේල්ල මාර්ගය නයින්දූව හරහා)
අම්බලන්දූව අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් යොදා සකස් කිරීම (කි.මි.2 )
 දවටගහවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (මී700)
  දුරහවේල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කි.මි.2)
ගැටදොරකඩවිල මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කි.මි.1.5)
  මානගොඩවත්ත හිග්ගහවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කි.මි.4)
කලුවල වත්ත මාර්ගය  කොන්ක්‍රීට් කිරීම(මි.900 )
 ඉඹුල්ගහගොඩ වත්ත තේකර්මාන්ත ශාලාව පහල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම (කි.මි.2)
හෙටිටියගොඩවත්ත මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම (මි.500)
දුරහවේල්ලට සම්බන්ධ පාලම ඇඳි යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 අළුත් ගෙදරවත්ත අද්දර පිටවාන සමඟ ඇති පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
දොළ අරඹ අද්දර මාර්ගයේ බෝක්කු 4 පැතිබැමි යොදා සකස් කිරීම.
අම්බලන්දූව මාර්ගයේ බෝක්කු 2 ජලය බැසයාමට හැකිවන අයුරින් නැවත සකස් කිරීම.
 හිග්ගහවත්ත සිට මාබොටුවන 2 කණුව දක්වා මාර්ගයේ බෝක්කු 3 පැති බැමි යොදා සකස් කිරීම.

221 ඒ වඳුරඹ දකුණ

පංවිල සිට නාත්තෙවෙල මාර්ගය ආරම්භක කොටස තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ එම මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස් සංවර්ධනය කිරීම.
  ඩේවිඩ්සන් මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම
I කණුව,බෙලිඅත්තගොඩහේන,ඉහළ පංවිල මාර්ගයෙහි ඉහළ පංවිල මාර්ගයෙහි ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 නරාගෙවත්ත,පංවිල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංව්ධනය කිරීම
පංවිල සිට මුලනගොඩ දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
පලල්ලවත්ත ,ඉල‍ගොටු කන්ද මාර්ගයෙහි ඉතිරි කොටස් කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
මාබොටුවන පාර,ගාමිණී බේකරිය අසලින් ආරම්භ වී රජගෙදර වත්ත දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
මදනායක ලී බඩු සාප්පුව අසලින් ආරම්භ වී තුංකැටිවිල හරහා නාත්තවෙල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
පොල්හේන වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
පංවිල සිට ඉලගොටු කන්ද දක්වා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම
පංවිල පොලීසිය අසලින් ආරම්භ වී ලේල්වල වත්ත හරහා නාත්තවෙල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
මාබොටුවන පාර,ගාමිණී බේකරිය අසලින් ආරම්භ වී රජගෙදර වත්ත දක්වා මාර්ගයේ ඇති පාලම පුළුල් කර නැවත ඉදිකිරීම
වඳුරඹ ,මාබොටුවන මාර්ගයේ සිට නාත්තවෙල කොට්ටව හරහා මාර්ගයේ ඇති රිලාමුල්ල පාලම පුළුල් කිරීම හා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 මාබොටුවන පාර ,මාබොටුවන  කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය අසල ඇති තුංකැටිවිල බෝක්කුව පහත් කොට ජලය බැස යන ආකාරයට සකස් කිරීම

221 බී ගුළුගහකන්ද

පූජමඩු කන්දේ සිට කොස්ගොඩ කන්ද දොළ අරබ හරහා ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
අලුත් රබර් වගාව මාර්ගය නුග ගහ අසලින් ඉහළ හා පහළ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
බුදු සරණ කඩේ අසලින් පහළ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
හෝළුවගොඩ වත්ත හික්ගහ වත්ත හරහා දිව්රුම් පිටිය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
පූජමඩු කන්දේ සිට දිව්රුම් පිටිය දක්වා ඇති බෑවුම් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
ගෙවල් විස්ස මනෝමනිය වට රවුම් මාර්ගය හා කෝවිල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

News & Events

04
දෙසැ2019
2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

දේශයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉහළ ඵලදායිතාවයක් ළඟා කර...

04
දෙසැ2019

කොරෝනා කෝවිඩ් - 19 වෛරසය

වැඩි දුර විස්තර සඳහා - http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si /   http://www.health.gov.lk/moh_final/sinhala/ කොරෝනා...

Scroll To Top