අපගේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා එම වර්ෂය තුල සත්‍ය වශයෙන් සිටි කාර්ය මණ්ඩලය පහත පරිදි විය.

තනතුර මධ්‍යම රජය පුරප්පාඩු පළාත් සභා පුරප්පාඩු
අනුමත දැනට සිටින අනුමත දැනට සිටින
ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 - - - -
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 - - - -
ගණකාධිකාරී 01 01 - - - -
සහකාර අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම් 01 01 - - - -
පරිපාලන නිලධාරී 01 01 - - -
පරිපාලන නිලධාරි (ග්‍රාම නිලධාරි) 01 - 01      
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් 01 01 - - - -
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර 01 01 -      
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 45 40 05 - - -
විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී 01 01 - - -  
සංවර්ධන නිලධ‍ාරි (විශ්‍රාම වැටුප්) 01 02 02 - - -
සංවර්ධන නිලධාරි(ස්වදේශකටයුතු) 12 12 - - - -
රියදුරු 03 03 - - - -
කාර්යාල කාර්ය සහායක 12 12 - - - -

ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් හා ග්‍රාම නිලධාරීන්

තනතුර  මධ්‍යම රජය  පුරප්පාඩු  පළාත් සභා  පුරප්පාඩු 
අනුමත දැනට සිටින අනුමත දැනට සිටින
ග්‍රාම නිලධාරීන් 70 61 09 - - -
සමාජ සේවා නිලධාරීන් 01 - 01 01 01 -
සමාජ සංවර්ධන නිලධාරි 01 01 - - - -
ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරීන් - - - 01 01 -
ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී 01 01 - - - -
විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිලධාරී 01 01 - - - -
මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර 01 01 - - - -
මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර 01 01 - - - -
සංස්කෘතික නිලධාරී 01 01 - 01 01 -
බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක 03 03 - - - -
උපදේශන සහකාර 02 02 - - - -
කෘෂි කර්ම සංවර්ධන නිලධාරි 03 03 - - - -
ජාතික ඒකාබද්ධතා ප්‍රවර්ධන සංවර්ධ නිලධාරි 01 01 - - - -
සංවර්ධන නිලධාරි (සමථ) 01 01        
වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී 01 01 - - - -
ප්‍රජා පාදක වි‍ශෝධන සංවර්ධන නිලධාරි 01 01 - - - -
ක්‍රීඩා නිලධාරී - - - 01 01 -
නිවාස සංවර්ධන නිලධාරි 01 01        
ජනපද නිලධාරී - - - 01 01 -
කර්මාන්ත සංවර්ධන නිලධාරි 03 03        
සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක 02 02 - - - -
කාර්මික නිලධාරී 02 02 - 03 03 -
කාර්මික සහයක 01 01        
මැහුම් උපදේශිකා - - - 01 01 -
ඵලදායිතා සංවර්ධන නිලධාරි 02 02        
සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහකාර 01 01 - - - -
සංවර්ධන නිලධාරී 78 76 2 - - -
ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් සහකාර 01 01 - - - -
විමර්ෂණ සහකාර (ඉඩම් අත්පත්) 01 01 - - - -
ආයුර්වේද සංවර්ධන නිලධාරී 01 01 - - - -
ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරී 01 - 01 - - -

News & Events

04
දෙසැ2019
2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

දේශයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉහළ ඵලදායිතාවයක් ළඟා කර...

04
දෙසැ2019

කොරෝනා කෝවිඩ් - 19 වෛරසය

වැඩි දුර විස්තර සඳහා - http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si /   http://www.health.gov.lk/moh_final/sinhala/ කොරෝනා...

Scroll To Top