දේශයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉහළ ඵලදායිතාවයක් ළඟා කර ගැනීමේ අරමුණින් වර්ෂ 2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

Labour s

 

කොවිඩ් 19 වසංගතයෙන් දැඩි පසුබෑමකට ලක් වී තිබෙන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය නැවත ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් දේශයේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා පෞද්ගලික අංශයෙහි ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීමට දායක සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ සියලුම ආයතනයන්ගේ 2022 වර්ෂය සඳහා අපේක්ෂිත ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය වන ශ්‍රම ඉල්ලුම පිළිබඳ තොරතුරු එක් රැස් කිරීමට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව අපේක්ෂා කරනු ලබයි.

ඒ අනුව 2022 වර්ෂය සඳහා අපේක්‍ෂිත ඉලක්ක සපුරාලීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ සමාගම්වල ශ්‍රම ඉල්ලුම පරීක්‍ෂා කිරීම හා නිරීක්ෂණය කිරීමේ අරමුණින් පහත දැක්වෙන කෙටි ගූගල් පෝරමය හරහා දත්ත රැස් කෙරේ.

https://sites.google.com/view/labourdept/home?authuser=1

එබැවින් මෙම පෝරමය නිවැරදිව පුරවා 2021 අගෝස්තු 31 දිනට පෙර ඉදිරිපත් කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

වැඩිදුර විමසීම් සදහා ;
දුරකථන අංකය: 0112368055
ඊ මේල් ලිපිනය: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

වැඩි දුර විස්තර සඳහා - http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si /   http://www.health.gov.lk/moh_final/sinhala/

කොරෝනා වෛරසය පිටුදකිමු - http://epid.gov.lk/web/images/pdf/Circulars/Corona_virus/2019-ncov_qa_sinhala.pdf

 

 

 

 

 

 

News & Events

04
දෙසැ2019
2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

දේශයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉහළ ඵලදායිතාවයක් ළඟා කර...

04
දෙසැ2019

කොරෝනා කෝවිඩ් - 19 වෛරසය

වැඩි දුර විස්තර සඳහා - http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si /   http://www.health.gov.lk/moh_final/sinhala/ කොරෝනා...

Scroll To Top