ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08 දින

blood donation poster

“නිවසට - නිවසක්“ ආපදා ප්‍රත්‍යාස්ථානික නිවාස ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

පහලොස්හවුල්හේන

බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ 2017 මැයි මස ගංවතුර හා නායයෑම් හේතුවෙන් පූර්ණ හානියට පත්වූවන් සඳහා නැවත නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා ලබා දෙන ප්‍රතිපාදන යොදා ගනිමින් ඉදිකරනු ලබන ආපදා ප්‍රත්‍යස්ථානික ගුණාංග ඇතුලත් නිවාස වලින් සමන්විත ගම්මානයේ මූලික අදියර නිවාස සඳහා මුලගල් තැබිම 2019.03.13 දින ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයේන් සිදු කරන ලදි.

IMG20190313095630

IMG20190313083224

IMG20190313083832

IMG 20190313 094547

 

 

 

31531850 2004574706474894 3264917302423846912 n

Blood donation campaign held on wesak week at divisional secretariat auditoriam. More than 150 people participated it. 

 

 

 

 

 

 

blood don a

 


35989447 2034464913485873 6863313470780080128 n 

Final contribution given for flood 2017  held on last few days

News & Events

15
අගෝ2018
ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08

ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08

ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08 දින

15
අගෝ2018
පහලොස්හවුල්හේන ආපදා නිවස ව්‍යාපෘතිය

පහලොස්හවුල්හේන ආපදා නිවස ව්‍යාපෘතිය

“නිවසට - නිවසක්“ ආපදා ප්‍රත්‍යාස්ථානික නිවාස ඉදිකිරීමේ...

Scroll To Top