ග්‍රාම නිලධාරි වසම

නිලධාරියාගේ නම

දුරකථන අංකය
 184 බද්දේගම උතුර මාරකන්ද නයනා ඉන්දුනී මිය 077 4622499
 184 ඒ නයාපාමුල නිරෝෂා දිල්රුක්ෂි ගංහේවා මෙය 077 4402652
 184 බි බද්දෙගම නගරය සේවා මුතුකුට්ටි කංකානම්ගේ පුෂ්පා කුමුදු කුමාරි මිය 071 7317378
 184 සි කොටගොඩ නිරෝෂා දිල්රුක්ෂි ගංහේවා මෙය (වැ.බැ.) 077 4402652
 186 බද්දේගම නැගෙනහිර ප්‍රසාදිනී සමන්තිකා විතානාච්චි සමරනායක මිය 077 9878238
 186 ඒ ඉදුරුපත්විල මලවි ආරච්චිගේ ලසන්ති මිය 077 7924647
 186 බි යහලදුව කාරියවසම් ජයලත් තන්ත්‍රි මාලිකා උදයංගනී මිය 077 6555370
 186 සි ඇල්ලකන්ද වතුරාව කහව පල්ලිය ගුරුගේ නෙල්කා ප්‍රියදර්ශනී විජේවර්ධන මිය 072 9145520
 186 ඩි වැයිහේන පොද්දිවල මාරගේ දීලීප් කුමාර මයා 077 2974734
 187 බොරලුකඩ කිතුන ගමගේ දිනේෂ් ප්‍රියංකර ඉන්ද්‍රජිත්මයා 071 2222989
 187 ඒ පිලගොඩ ධම්මිකා එගොඩගේ මෙය 077 7075280
 187 බි මහහේන්ගොඩ වික්‍රමනායක කරුණාරත්න අනෝජා ප්‍රියදර්ශනී කුමාරි මිය 071 2020456
  187 සි තිලක උදාගම වේරගොඩ විදානගේ අයෝමා දේශිකා විදානගේ මිය 077 5322796
 188 හැම්මැලිය බණ්ඩාරගොඩගේ නිසංසලා ගයානි මිය 077 8274298
 188 ඒ මහලපිටිය දීපිකා නාගොඩවිතාන මිය 077 2367329
189 මාබොටුවන කොඩිතුවක්කු මද්දගේ නිමාලි දම්මිකා මිය 072 8091190
 189 ඒ නාත්තෙවෙල ගනේවත්තගේ ශ්‍රියානි ගනේවත්ත මිය 077 8671005
 189 බි තලාව නල්ලපෙරුම තන්ත්‍රිගේ අජිත් කුමාර මයා 077 8021587
 190 ඉහල ලේල්වල කනපැද්දල ගමගේ ඉන්දිකා තුෂාරි ගමගේ  මිය 077 9605279
 190 ඒ කුඹලමලහේන අමරවික්‍රම ලියනගේ සුදර්ශනී මිය 077 8833510
 190 බි පංවිල මානෙල් වික්‍රමතිලක මෙය 072 8209082
 191 පහල ලේල්වල මදුපානි දිල්රුක්ෂි කිඹියහෙට්ටි මිය 077 4365458
 191 ඒ කොකාවල ඊශ්වර කංකානම්ගේ පද්මලාල් මයා 071 8243880
 191 බි පොල්ගහවිල විදානේ ගමගේ රසිකා කුමාරි ජයවර්ධන මිය 077 4570138
 191 සි දෙයියන්දර බෙන්තර ගමගේ ටිලාජිත් රේණුක සමන්ත මයා 077 3855710
 191 ඩි  කිරින්දලාහේන ඊශ්වර කංකානම්ගේ පද්මලාල් මයා(වැ.බැ.) 071 8243880
198 ගනේගම  උතුර අකුරුගොඩ කංකානම්ගේ රම්‍යා චාන්දනී මිය 072 1339823
 198 ඒ බද්දේගම දකුණ අජන්තා ශ්‍යාමලී වීරසිංහ මිය 077 4850334
198 බි ගොතටුව දිලානි සෙනෙවිරත්න මිය 071 5151869
199 හල්පාතොට සිංගප්පුලි ආරච්චිගේ නුවන් රුසිරු ලක්ප්‍රිය මයා 071 5130301
 199 ඒ හල්පාතොට මධ්‍යම ඉපිට කුඹුරෙ මුදුන් කොත්ගෙයි සංජීව අමිල් කුමාර මයා 077 6760348
 199 බී වවුලාගල ඉරෝෂි අනුරංගා කාරියවසම් මිය 077 6498877
 200 මැදකීඹිය හෑගොඩ කංකානම්ගේ වොනිතා ලක්මාලි මිය 071 9732179
 200 ඒ මැදකීඹිය නැගෙනහිර තලහිටිය විතානගේ ධම්මිකා දිල්රුක්ෂි මිය 077 0215131
 200 බී පිටිහරාව පරගහවත්ත මංජුලා තරංගනී මෙය 077 5809608
 200 සී තිරුවානකැටිය හිඟුරුදූව කංකානම්ගේ රොෂානි  දිස්නා කුමාරි මිය 076 6121559
 201 කෙරදේවල කුකුලේගම තෙන්නකෝන් මුදියන්සේලාගේ දිලනි සඳරේඛා සේරසිංහ මිය 077 3206045
 201 ඒ ගිනිමැල්ලගහ බටහිර කාලිංග හර්ෂණී ජානකී කුමාරි මිය 075 6172865
 201 බී මඩොල්දුව දර කංකානම්ගේක්‍රිස්නි චන්දිමා ඩයස් මිය 077 6971301
 201 සී වේවැල්දෙනිය ඉමල්කා රාමවික්‍රම මිය 071 8360861
 201 ඩී බටකැටිය හෑගොඩ ගමගේ කාන්ති මිය 077 7078879
 202 මාජුවාන කාරියවසම් මාජුවාන ගමගේ නුෂාන්ත ඩයස් මයා 077 7717796
  202 ඒ  ලේල්කඩ කෝරලේ කංකානම්ගේ චමිලා ප්‍රසාදිකා මිය 071 4961504
 203 ගිනිමැල්ලගහ නැගෙනහිර ගුරුගමගේ සුරංගි අනුරංගිකා මිය 077 7728828
 203 ඒ ගිනිමැල්ලගහ දකුණ රසිකා ප්‍රියන්ති කළුපහන මිය 077 4592616
  203 බී දොඩංගොඩ හෙට්ටි තන්ත්‍රි දීපානි චන්ද්‍රිකා මිය 071 2472315
 203 සී පිටුවල්ගොඩ අශානි තරංගා වීරසේකර මිය 077 9350392
 204 තෙලිකඩ දන්නන්ගොඩ ගමගේ දිලිනි නිරෝෂා මිය 077 3990813
 204 ඒ තෙලිකඩ නගරය නිරංජලා හිමාලි මුදලිගේ මිය 071 8432176
 205 හොරගම්පිට අරුමප්පෙරුමාච්චි ජගත් දුමින්ද කුමාර මයා 077 4583633
 205 ඒ හොරගම්පිට මධ්‍යම රත්නා රසාංගි දෙහිගස්පෙ මිය 077 5303172
 206 වල්පිට උතුර කහවෙ ගුරුගේ ප්‍රසන්තිකා විමර්ශී මිය 077 0320460
 206 ඒ වල්පිට දකුණ සුරංග සම්පත් බාලසූරිය 071 5106575
206 බී බලගොඩ දසනායක විදානෙලාගේ ගයානි එරංදිකා මිය 077 0661871
 206 සී කීඹිඇල අන්නාසිවත්ත මුදලිගේ චන්දන තිලක් පුෂ්පකුමාර මයා 071 8152886
 206 ඩී ගෝනපුර අනුෂා ප්‍රියානි වනිගසේකර මිය 071 4495906
 206 ඊ අඳුරත්විල මාම්පිටිය ආරච්චිගේ සාරංගා ප්‍රදීපනී මිය 077 1022939
 207 ඉහළ කීඹිය ඉරේෂා ජයසේකර මිය 077 4859758
 207 ඒ ඉහල කීඹිය දකුණ දේවිකා රුවන් මලී මණ්ඩලවත්ත මිය 077 7543211
 208 පහළ කීඹිය යටලමත්ත පතිරණගේ නිල්මිණි මිය 077 6209952
 208 ඒ කාසිදෙණිය විතානගේ ඉන්දික රවීන්ද්‍රලාල් මයා 071 0503643
 208 බී වරකපිටි කන්ද ඩයනා කල්පනා ගයත්‍රී සමරනායක මිය 077 2591270
 208 සී කොහොඹනාදෙණිය උක්වත්ත ජාලත්ගේ සිලක්ෂ්මි මිය 077 1776021
 220 ගනේගම දකුණ හෙට්ටිවත්තගේ නලින්ද්‍ර ජයනාත් කරුණාරත්න මයා 071 8187217
 220 ඒ ගනේගම නැගෙනහිර අලන්කාරයලාගේ ගීතානි ඥානසිරි මිය 071 3539254
 220 බී ගනේගම බටහිර ගොඩගම ගමගේ සුනේත්‍රා මිය 071 2115790
220 බි සන්දරවල ජයසිංහ පතිරණගේ රසිකා චාන්දනී මිය 077 7891305
 221 වඳුරඹ තවලම ගමගේ රේණුකා වසන්ති කුමාරි මිය 071 2235709
 221 ඒ වඳුරඹ දකුණ ලියනදුරගේ මනුෂා දිලාෂිනි මෙය 072 1276092
 221 බී ගුළුගහ කන්ද වැදිතන්ත්‍රිගේ සංජීව  සඳරුවන් මයා 076 6259332

News & Events

04
දෙසැ2019
2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

දේශයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉහළ ඵලදායිතාවයක් ළඟා කර...

04
දෙසැ2019

කොරෝනා කෝවිඩ් - 19 වෛරසය

වැඩි දුර විස්තර සඳහා - http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si /   http://www.health.gov.lk/moh_final/sinhala/ කොරෝනා...

Scroll To Top