නම ලිපිනය
1 එකමුතු මරණාධාර සමිතිය කුලිගොඩ වත්ත,හොරගම්පිට
2 මාබොටුවන සුභ සාධක සමිතිය මාබොටුවන, වඳුරඹ
3 ප්‍රගති ප්‍රජා සංවර්ධන කේන්ද්‍රය බොරලුකඩ, බද්දෙගම
4 කොහොඹනාදෙණය කාන්තා සුභ සාධක සමිතිය කොහොඹනාදෙණිය, 
5 සපිරි බහුකාර්ය සංගමය ගිණිමැල්ලගහ දකුණ, ගිණිමැල්ලගහ
6 එක්සත් ත්‍රීරෝද සංගමය 65,කුරුගොඩ පාර, බද්දේගම
, ,7 ඉසුරු ගොවි සංවිධනාය ගිණිමැල්ලගහ
8 සිරිලගම නිවාස සමිතිය වල්පිටවත්ත, බලගොඩ, පෝද්දල
9 ප්‍රගති නිවාස සමිතිය නයාපාමුල, බද්දේගම
10 බද්දේගම නගරය අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය බද්දේගම නගරය, බද්දේගම
11 ජනසෙත සුභසාධක සමිතිය දුන්වත්ත, බද්දේගම
12 සුරතුරු සමිතිය පිලගොඩ, බද්දේගම
13 ජනසහන අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය වල්පිට උතුර, බද්දේගම
14 ශස්ති සමගි සංවිධානය දිවෙල්වත්ත, ගණේගම බටහිර, බද්දේගම
15 බද්දේගම එක්සත් සුභසාධක සමිතිය දෙල්ගහවත්ත, බද්දේගම
16 ස්වර්ණ ශක්ති සමිතිය කුඹලමලහේන, වඳුරඹ
17 එකමුතු අන්‍යෙන්‍යධාර සමිතිය විලේගොඩ වත්ත,මහහේන්ගොඩ. බද්දේගම
18 බද්දේගම උතුර එක්සත් සුභ සාධක සමිතිය හිගරුගොඩ වත්ත, බද්දේගම දකුණ,බද්දේගම
19 තලාව එක්සත් සහනාධාර සමිතිය තලාව,වදුරඹ
20 කුඩාගොඩ නගරය එක්සත් තිසරණ සමිතිය
21 රන්තරු සමාජය ඉදිගස්කැටිය. බද්දේගම
22 සරණ සුභ සාධක සමිතිය කැටන්ගොඩ බද්දේගම.
23 වීර උදාර සුභ සාධක සමිතිය බටේගොඩ වත්ත,ගනේගම දකුණ,   බද්දේගම.
24 බද්දේගම ප්‍රජා සංවර්ධන කේන්ද්‍රය දුන්වත්ත,බද්දේගම
25 කළණ මිතු පදනම "ගුනදම්",නදුන් උයන වත්ත ,ඕවිලාන
26 ඉදිකිරිම් ශිල්පින්ගේ සුභ සාධක සමිතිය   වෙලමැද දුව, උසාවිය අසල,බද්දේගම
27 ගොතටුව හන්දිය එකාබද්ධ ත්‍රිරොද රථ සංගමය දොලගාව වත්ත, උසාවිය අසල,බද්දේගම
28 ගනේගම දකුණ සහ බටහිර එකමුතු සුභසාධක සමිතිය ගනේගම බටහිර ,බද්දේගම.
29 බද්දේගම එකමුතු මිතුරු හවුල ඉසුරු දිසි, කුම්මේ, බද්දේගම
30 අරුනොදය සුභ සාධක සංගමය ගනේගම උතුර,බද්දේගම
31 සුහද මිතුරු හවුල පහළ කීඹිය,පෝද්දල
32 සලසා සුභ සාධක සංගමය පන්විල,වදුරඹ
33 බද්දේගම කාන්තා සහ යෝගිතා පදනම පල්ලිය වත්ත ,ඉදිගස්කැටිය. බද්දේගම
34 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මල්ලිකා,උඩදෙනිය,පොල්ගහවිල වදුරඹ
35 හල්පාතොට මධ්‍යම සුභ සාධක සංගමය හල්පාතොට මධ්‍යම,බද්දේගම.
36 එක්සත් සහන සේවා පදනම ගුළුගහකන්ද,වදුරඹ
37 ඉසුරු මිතුරු හවුල බොරලුකඩ,බද්දේගම
38 එකමුතු සුභ සාධක සංගමය හින් ඕඩය,නාත්තෙවෙල, වදුරඹ.
39 එකමුතු සුභ සාධක සංගමය ගනේගම උතුර,බද්දේගම
40 සුමග මිත්‍රත්ව සංසදය සමගි,පහළ කීඹිය,පොද්දල
41 හෙල සරණ ප්‍රජා සංවර්ධන ණය ආයෝජන ව්‍යාපෘතිය. කොහොඹනාදෙනිය,පෝද්දල.
42 යහපත් දැකිම සෙව්වන්දි,පෙඩෲ වත්ත,හල්පාතොට,බද්දේගම
43 එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය පිටිහරාව,මැද කීඹිය
44 සුමිතුරෝ සුභ සාධක සමිතිය කොස්ගහහේන පාර,පිටදෙනිය

News & Events

15
අගෝ2018
ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08

ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08

ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන - 2019.05.08 දින

15
අගෝ2018
පහලොස්හවුල්හේන ආපදා නිවස ව්‍යාපෘතිය

පහලොස්හවුල්හේන ආපදා නිවස ව්‍යාපෘතිය

“නිවසට - නිවසක්“ ආපදා ප්‍රත්‍යාස්ථානික නිවාස ඉදිකිරීමේ...

Scroll To Top