ග්‍රාම නිළධාරින් පිළිබඳ තොරතුරු

  ග්‍රාම නිලධාරි වසම් අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම ග්‍රාම නිලධාරි නම දුරකථන අංකය
01 184 බද්දේගම උතුර   එස්.සූරියආරච්චි මයා

0912293373 

0775179641

02 184 ඒ නයාපාමුල සී.ජේ.ලියනගමගේ මිය

0716509074

 

03 184 බී බද්දේගම නගරය ජගත් ගොඩකන්ද මයා 0912292053  0711790637
04 184 සී කොටගොඩ   පී.හේවාවිතාරණ මෙනවිය 0712923644
05 186 බද්දේගම නැගෙනහිර ජී.එල්.චන්ද්‍රානි මිය 0913919736  0718241678
06 186 ඒ ඉදුරුපත්විල  ජී.එල්.චන්ද්‍රානි මිය(වැ.බ)  0913919736  0718241678
07 186 බී යහලදූව  කේ.ජී.ටී.නදීෂා මිය  0716793621
08 186 සී ඇල්ලකන්ද වතුරාව පී.කේ.මදුරා මිය 0779696403
09 186 ඩී වැයිහේන පී.කේ.මදුරා මිය(වැ.බ) 0779696403
10 187 බොරළුකඩ සී.ඒ.ජයවර්ධන  මිය(වැ.බ) 0719597434
11 187 ඒ පිලගොඩ කේ.එම්.ටී.ප්‍රභාත් මයා  0772314481
12 187 බී මහහේන්ගොඩ  සී.ඒ.ජයවර්ධන  මිය 0719597434
13 187 සී තිලක උදාගම  ජී.කේ.ඉන්ද්‍රානි මිය 0915717712  0712430227
14 188 හැම්මෑලිය පී.පී.ජී.සුමුදු මෙනවිය 0777357929
15 188 ඒ මහලපිටිය  පී.එල්.එම්.ප්‍රියංගනී මෙවිය 0712025574
16 189 මාබොටුවන අයි.කේ.එච්.විතානගේ මයා(වැ.බ) 0778658945
17 189 ඒ නාත්තෙවල එල්.ජී.සී.දමයන්ති මිය 0779409399
18 189 බී තලාව  අයි.කේ.එච්.විතානගේ මයා 0778658945
19 190 ඉහල ලේල්වල පී.එල්.ගුරුගේ මයා 0726823434
20 190 ඒ කුඹලමලහේන එම්.පී.රසික කුමාර මයා 0777680763
21 190 බී පංවිල එම්.කේ.කරුණානන්ද මයා 0725181172
22 191 පහල ලේල්වල අයි.සී. ඉලේපෙරුම මිය(වැ.බ) 0763405265
23 191 ඒ කොකාවල එම්.ඩී.එන්.අයි.මෙන්ඩිස් මෙනවිය 0712045496
24 191 බී පොල්ගහවිල එම්.පී.රසික කුමාර මයා(වැ.බ) 0777680763
25 191 සී දෙයියන්දර එන්.ඒ.ඒ.සුදර්ශනී මිය 0714284456
26 191 ඩී කිරින්දලාහේන එම්.වී.එම්.දර්ශිකා මෙනවිය 0726038467
27 198 ගනේගම උතුර පී.කේ.අනෝමා මිය(වැ.බ) 0773275031
28 198 ඒ බද්දේගම දකුණ ඒ.බී.මුණසිංහ මයා 0772957310
29 198 බී ගොතටුව පී.කේ.අනෝමා මිය 0773275031
30 199 හල්පාතොට කේ.එම්.උපුල් ප්‍රජාමි මයා 0778337589
31 199 ඒ හල්පාතොට මධ්‍යම ජගත් ගොඩකන්ද මයා(වැ.බ) 0912292053  0711790637
32 199 බී වවුලගල කේ.කේ.ජී.යමුනා චාන්දනී මිය(වැ.බ) 0713824317
33 200 මැදකීඹිය බී.ඒ.එස්.අබේසේකර මයා 0714038120 0771514528
34 200 ඒ මැදකීඹිය නැගෙනහිර ටී.ටී.කේ.එච්.විමාලි මෙනවිය 0779092340
35 200 බී පිටිහරාව එම්.කේ.කරුණානන්ද මයා(වැ.බ) 0725181172
36 200 සී තිරුවානකැටිය  එල්.ජී.සී.දමයන්ති මිය(වැ.බ) 0779409399
37 201 කෙරදේවල  අයි.එම්.කළුපහන මයා 0716097665
38 201 ඒ ගිණිමැල්ලගහ බටහිර අයි.එම්.කළුපහන මයා(වැ.බ) 0716097665
39 201 බී මඩොල්දූව පද්මා සේනානායක මිය 0778310495  0913901412
40 201 සී වේවැල්දෙනිය කේ.කේ.ජී.යමුනා චාන්දනී මිය 0912293466 0713824317
41 201 ඩී බටකැටිය පද්මා සේනානායක මිය(වැ.බ) 0778310495  
42 202 මාජුවාන ඩී.එන්.සූරියආරච්චි මිය(වැ.බ) 0713823880
43 202 ඒ ලේල්කඩ  කේ.එල්.ජී.සුනිල් වර්ණ මයා(වැ.බ) 0789412044
44 203 ගිනිමැල්ලගහ නැගෙනහිර  කේ.ජී.එච්.එස්.නදීෂානි මෙනවිය 0719328813 0771740451
45 203 ඒ ගිනිමැල්ලගහ දකුණ ඩබ්.ඒ.සචිත්‍රි වාසනා මෙනවිය 0771911588
46 203 බී දොඩංගොඩ  කේ.බී.ජී.සී.දිල්හානි මිය 0778935194 0713823759
47 203 සී පිටුවල්ගොඩ පී.එම්.ශ්‍රියානි මිය(වැ.බ) 0750909436  
48 204 තෙලිකඩ කේ.එල්.ජී.සුනිල් වර්ණ මයා 0789412044  
49 204 ඒ තෙලිකඩ නගරය  ජී.කේ. ආදිහෙට්ටි මිය 0773669990  
50 205 හොරගම්පිට පී.එම්.ශ්‍රියානි මිය 0915611636  0750909436
51 205 ඒ හොරගම්පිට මධ්‍යම අයි.ජී.එල්.බුද්ධිකා මෙනවිය 0770346281
52 206 වල්පිට උතුර  ධම්මිකා ගොඩකන්ද මිය 0758354408 0913905736
53 206 ඒ වල්පිට දකුණ ඩබ්.කේ.දුලාරි කුසුමලතා මිය 0718135308
54 206 බී බලගොඩ ජී.එල්.කොඩිතුවක්කු මිය(වැ.බ) 0777650696
55 206 සී කීඹි ඇල  කේ.එම්.එන්.යූ.ප්‍රීති කුමාර මයා 0772264107
56 206 ඩී ගෝනපුර  ජී.එල්.කොඩිතුවක්කු මිය 0771776059
57 206 ඊ අදුරත්විල පී.කලංසූරිය මයා(වැ.බ) 0718205086
58 207 ඉහල කීඹිය ඩබ්.ජී.මල්ලිකා මිය 0772594032
59 207 ඒ ඉහල කීඹිය දකුණ  බී.ඒ.අයි.චාමරී ‍මිය 0711056853
60 208 පහල කීඹිය එම්.කේ.සී.අයි.පියුමාලි මිය 0779744004 0774290225
61 208 ඒ කාසිදෙනිය ඩී.ඒ.යමුනා මානෙල් මිය 0713823773 
62 208 බී වරකපිටිකන්ද ඒ.බී.මුණසිංහ මයා(වැ.බ) 0772957310
63 208 සී කොහොමනාදෙනිය  පී.කලංසූරිය මයා 0718205086
64 220 ගනේගම දකුණ ටී.පී.ජී.දිනූකා ද අල්විස් මිය(වැ.බ) 0712235181 0768088427
65 220 ඒ ගනේගම නැගෙනහිර  ජී.ඩී.නර්මදා මෙනවිය 0718205239
66 220 බී සන්දරවල එම්.කේ.ඩබ්.ටෙනීෂියා මිය 0718135303
67 220 සී ගනේගම බටහිර ටී.පී.ජී.දිනූකා ද අල්විස් මිය 0712235181 0768088427
68 221 වදුරඹ අයි.සී.ඉලේපෙරුම මිය 0763405265
69 221 ඒ වදුරඹ දකුණ  එල්.එම්.ඩී.චිරන්ති මෙය 0716962307
70 221 බී ගුළුගහකන්ද  ඒ.වී.සීප්‍රසංගිකා මෙය 0712254098

News & Events

04
දෙසැ2019
2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

2022 දී පෞද්ගලික අංශයට අවශ්‍ය ශ්‍රම ඉල්ලුම හඳුනා ගැනීම

දේශයේ අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉහළ ඵලදායිතාවයක් ළඟා කර...

04
දෙසැ2019

කොරෝනා කෝවිඩ් - 19 වෛරසය

වැඩි දුර විස්තර සඳහා - http://www.epid.gov.lk/web/index.php?lang=si /   http://www.health.gov.lk/moh_final/sinhala/ කොරෝනා...

Scroll To Top